Produktionsvärdeindex (PVI), kedjeindex, 2015=100, efter näringsgren SNI2007. Månad 2010M01 - 2020M06
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 89 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 126 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Statistiken mellan åren 2010 till 2014 är modellskattad och bör användas med försiktighet.
Korrigering 2017-08-10. I samband med publiceringen av juni 2017 korrigerades månadsindex för januari till mars 2017. Kvartal 1 som helhet har korrigerats marginellt.
Korrigering 2017-09-06. Vid publiceringen 2017-08-10 var fastprisberäkningen felaktig, varför data för 2017M06 i fasta priser nu är korrigerade.
Revidering 2018-02-06. Vid publiceringen av december 2017 reviderades statistiken för motorfordonsindustrin och alla aggregat där branschen ingår, liksom det totala näringslivet från januari 2016.
Korrigering 2018-02-06. I samband med publicering av referensmånad december 2017 har den modellskattade historiken för det totala näringslivet reviderats för januarimånader mellan 2010 och 2014 i fasta priser, vilket ger effekter på säsongrensningen i hela serien. Detta på grund av att ett beräkningsfel upptäckts i modellen för tillbakaräkning.
Korrigering 2018-04-05. I samband med publiceringen av referensmånad februari 2018 har prisindex korrigerats i några branscher för januari 2018 efter att ett fel har upptäckts. Detta påverkar beräkningarna framförallt för branscherna vattenverk (E) och parti- och provisionshandel (46), och leder till en större revidering än normalt för januari 2018.
Korrigering 2018-12-05. I samband med publiceringen av referensmånad oktober 2018 reviderades statistiken för branschen ljud- och bildinspelning och alla aggregat där branschen ingår, liksom det totala näringslivet från april 2018. Prisindex korrigerades i några branscher för perioden januari 2018 till juli 2018 efter att ett fel upptäckts. Detta påverkar beräkningarna framförallt för branschen vård och omsorg och leder till revideringar utanför ordinarie revideringsperiod.
Vid publiceringen av november 2018 reviderades statistiken för motorfordonsindustrin och alla aggregat där branschen ingår, liksom det totala näringslivet från januari 2017 och framåt. Detta sedan nya uppgifter inkommit till SCB.
Korrigering 2019-01-25. Beräkningarna för L (fastighetsbolag och fastighetsförvaltare) samt alla aggregat som branschen ingår i har korrigerats för referensmånad november 2018 efter att ett fel har upptäckts. I samband med korrigeringen har även bransch 47 (detaljhandel utom med motorfordon) reviderats för perioden november 2018 då nya uppgifter inkommit till SCB.
Vid publiceringen av december 2018 reviderades statistiken för telekommunikationsbolag (61) och alla aggregat där branschen ingår, liksom det totala näringslivet för december 2017. Detta sedan nya uppgifter inkommit till SCB.
Korrigering 2019-03-05: I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning. Detta påverkar statistiken som publiceras från och med januari 2019.

I samband med publiceringen av referensmånad januari 2019 reviderades statistiken för branschen fastighetsverksamhet (68) och alla aggregat där branscherna ingår, liksom det totala näringslivet reviderades från januari 2017. Statistiken för branscherna förlagsverksamhet (58), programvaruproducenter, datakonsulter o.d. (62), vetenskaplig forskning och utveckling (72) och alla aggregat där branscherna ingår, liksom det totala näringslivet har reviderats från april 2016. Detta sedan nya uppgifter inkommit till SCB.
I samband med publiceringen av referensmånad februari 2019 reviderades statistiken för branscherna övrig maskinindustri (28), stödtjänster till transport (52), dataprogrammering och datakonsultverksamhet (62) och FoU-verksamhet (72) från januari 2017 och framåt, samt pappers- och pappersvarutillverkning (17) från maj 2017 och framåt. Ovanstående revidering omfattar även alla aggregat där ovanstående branscher ingår. Detta sedan nya uppgifter har inkommit till SCB.
I samband med publiceringen av referensmånad mars 2019 reviderades statistiken för industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel (20-21) för januari och mars 2018. Detta sedan nya uppgifter har inkommit till SCB. Statistiken korrigerades för följande branscher: stödtjänster till transport (52), dataprogrammering och datakonsultverksamhet (62) och FoU-verksamhet (72) från januari 2017 och framåt. Ovanstående korrigering påverkar även aggregat där nämnda branscher ingår.
I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning. Detta påverkar statistiken som publiceras från och med april 2019.
Uppgift med .. innebär att uppgift är sekretessbelagd eller att data saknas.
I samband med publicering av referensmånad augusti 2019 revideras perioderna januari 2018 till mars 2019 (utanför ordinarie revideringsperiod) på grund av att nya uppgifter inkommit till SCB.
På grund av osäkerhet i underliggande bränslestatistik har uppgifter om industrin för petroleumprodukter (19) samt industrin för energirelaterade insatsvaror (ERV) respektive varaktiga konsumtionsvaror (VKON) inte kunnat publiceras sedan publiceringen av referensmånad maj 2019. I samband med publiceringen av referensmånad oktober 2019 reviderades statistiken för industrin för petroleumprodukter (19) och alla aggregat där branschen ingår från januari 2018 och framåt. Detta sedan nya uppgifter har inkommit till SCB. Revideringen medför att något hinder för publicering inte längre finns.
I samband med referensmånad november 2019 reviderades statistiken för det totala näringslivet och samtliga delbranscher bakåt till och med april 2016. Detta efter en förändring i metod avseende hantering av bortfall i registerdata.
Revidering 2020-02-05. Vid publiceringen av referensperiod december 2019 reviderades statistiken för annan transportmedelsindustri (C30) och alla aggregat där branschen ingår, liksom det totala näringslivet, för referensperioderna juli och augusti 2019. Detta sedan nya uppgifter kommit in till SCB.
Vid publiceringen av mars 2020 reviderades statistiken för förlag och alla aggregat där branschen ingår, liksom det totala näringslivet för perioden december 2019. Detta sedan nya uppgifter inkommit till SCB.
2020-05-05 Osäkerheten kring coronavirusets långsiktiga påverkan leder till att trendskattningen inte anses tillförlitlig. Av denna anledning publiceras inte trendskattningar från referensperioden januari 2020 och framåt.
Vid publiceringen av april 2020 reviderades statistiken för telekommunikation och alla aggregat där branschen ingår, liksom det totala näringslivet för perioden januari 2020. Detta sedan nya uppgifter inkommit till SCB.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-08-05
Kontakt
Kristina Fränden, SCB
+46 010-479 43 89
kristina.franden@scb.se

Anton Hammarstedt, SCB
+46 010-479 42 28
anton.hammarstedt@scb.se

Enhet
Fastprisberäknad:
index
Löpande priser:
index
Kalenderkorrigerad, fastprisberäknad:
index
Säsongrensad, kalenderkorrigerad, fastprisberäknad:
index
Trendskattning:
index
Månadsutveckling, säsongrensad och kalenderkorrigerad:
procent
Årsutveckling, kalenderkorrigerad:
procent
Datatyp
Fastprisberäknad:
Flöde
Löpande priser:
Flöde
Kalenderkorrigerad, fastprisberäknad:
Flöde
Säsongrensad, kalenderkorrigerad, fastprisberäknad:
Flöde
Trendskattning:
Flöde
Månadsutveckling, säsongrensad och kalenderkorrigerad:
Flöde
Årsutveckling, kalenderkorrigerad:
Flöde
Pristyp
Fastprisberäknad:
Fasta Priser
Löpande priser:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad, fastprisberäknad:
Fasta Priser
Säsongrensad, kalenderkorrigerad, fastprisberäknad:
Fasta Priser
Trendskattning:
Fasta Priser
Månadsutveckling, säsongrensad och kalenderkorrigerad:
Fasta Priser
Årsutveckling, kalenderkorrigerad:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Fastprisberäknad:
Ja
Löpande priser:
Ja
Kalenderkorrigerad, fastprisberäknad:
Ja
Säsongrensad, kalenderkorrigerad, fastprisberäknad:
Ja
Trendskattning:
Ja
Månadsutveckling, säsongrensad och kalenderkorrigerad:
Ja
Årsutveckling, kalenderkorrigerad:
Ja
Säsongsrensad
Fastprisberäknad:
Ja
Löpande priser:
Ja
Kalenderkorrigerad, fastprisberäknad:
Ja
Säsongrensad, kalenderkorrigerad, fastprisberäknad:
Ja
Trendskattning:
Ja
Månadsutveckling, säsongrensad och kalenderkorrigerad:
Ja
Årsutveckling, kalenderkorrigerad:
Nej
Bastid
Fastprisberäknad:
2015
Löpande priser:
2015
Kalenderkorrigerad, fastprisberäknad:
2015
Säsongrensad, kalenderkorrigerad, fastprisberäknad:
2015
Trendskattning:
2015
Månadsutveckling, säsongrensad och kalenderkorrigerad:
2015
Årsutveckling, kalenderkorrigerad:
2015
Skapad datum
2020-08-07
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001TW