Stock av fast realkapital, netto 1 januari respektive år (ENS2010) efter näringsgren SNI 2007 och tillgångsslag. År 1993 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 82 Valda

Sök

tillgångsslag Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen har korrigerats 2015-03-16 avseende följande tillgångsslag, år och näringsgrenar: Övriga byggnader och anläggningar 1997-2012 avseende A03, 1998-2012 avseende H52-H53, 2009-2012 avseende C27 och 2011-2012 avseende H49; Transportmedel 1993-2012 för H49 och 2005-2012 för B05-B09; Övriga maskiner och inventarier samt vapensystem 1997-2012 avseende Q87 och Q88, 1998-2012 avseende A03 och 2000-2012 avseende H49. Korrigeringarna har också gjorts för berörda år av de högre aggregat där dessa tillgångsslag respektive näringsgrenar ingår.
Korrigering 2015-05-11. Korrigeringen avser volymindex år 2010=100 för åren 1993-2012 för samtliga näringsgrenar och tillgångsslag.
Korrigering 2018-09-13. Korrigeringen avser värden i löpande priser och volymindex för åren 1993-2015 för immateriella tillgångar.
Kyrkokommunala myndigheter omklassificerades år 2000 från den kommunala sektorn till sektorn hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO). Före år 2000 inkluderas kyrkokommunala myndigheter i primärkommunala myndigheter och kommunalförbund.
näringsgren SNI 2007
Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) motsvarar Kind of economic activity (NACE Rev. 2) upp till 4-siffernivå. I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.
näringsgren SNI 2007
Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) motsvarar Kind of economic activity (NACE Rev. 2) upp till 4-siffernivå. I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-09-13
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Volymindex år 2015=100:
index
Referenstid
Löpande priser, mnkr:
1 januari respektive år
Volymindex år 2015=100:
1 januari respektive år
Datatyp
Löpande priser, mnkr:
Stock
Volymindex år 2015=100:
Stock
Pristyp
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Volymindex år 2015=100:
Nej
Säsongsrensad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Volymindex år 2015=100:
Nej
Bastid
Volymindex år 2015=100:
2010
Skapad datum
2019-08-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0103BS