Fasta bruttoinvesteringar (ENS2010) efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 1980K1 - 2017K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 50 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 150 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Korrigering 2015-04-24: Tabellen har korrigerats för året 1980-1993. Korrigeringen avser en omfördelning mellan branscher och mellan Hushållens icke-vinstdrivande organisationer och Näringslivet men påverkar inte fasta bruttoinvesteringar totalt.
Kyrkokommunala myndigheter omklassificerades år 2000 från den kommunala sektorn till sektorn hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO). Före år 2000 inkluderas kyrkokommunala myndigheter i primärkommunala myndigheter och kommunalförbund.
Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) motsvarar Kind of economic activity (NACE Rev. 2) upp till 4-siffernivå. I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Fasta priser, referensår 2016, mnkr:
mnkr
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
procent
Kontakt
NR Info, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: nrinfo@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Löpande priser, mnkr:
2017-09-13
Fasta priser, referensår 2016, mnkr:
2017-09-13
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
2017-09-13
Referenstid
Löpande priser, mnkr:
Under kvartalet
Fasta priser, referensår 2016, mnkr:
Under kvartalet
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Under kvartalet
Datatyp
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Fasta priser, referensår 2016, mnkr:
Flöde
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Flöde
Pristyp
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Fasta priser, referensår 2016, mnkr:
Fasta Priser
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser, referensår 2016, mnkr:
Nej
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
Säsongsrensad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser, referensår 2016, mnkr:
Nej
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
Skapad datum
2017-10-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
NR0103DD