BNP från användningssidan (ENS2010), försörjningsbalans efter användning. Kvartal 1980K1 - 2019K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

användning Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 157 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2018-09-13. Korrigeringen avser värden i löpande priser, fasta priser samt volymförändring för åren 1993-2015 för BNP till marknadspris och fasta bruttoinvesteringar.
I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.
Fasta bruttoinvesteringar inkluderar hushållens icke-vinstdrivande organisationers (HIO) fasta bruttoinvesteringar. HIO:s fasta bruttoinvesteringar finns särredovisade i tabellen Fasta bruttoinvesteringar, efter näringsgren SNI 2007.
användning
- Bruttoinvesteringar
Bruttoinvesteringar=fast bruttoinvestering+ lagerinvesteringar inklusive investeringar i värdeföremål.
- Inhemsk slutlig användning
Inhemsk slutlig användning=konsumtionsutgifter+bruttoinvesteringar.
tabellinnehåll: Volymförändring motsvarande period föregående år, procent , användning: -- lagerinvestering inkl. investering i värdeföremål
Lagerinvestering inklusive investering i värdeföremål redovisas som procentuellt bidrag till BNP totalt.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-05-29
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Fasta priser referensår 2018, mnkr:
mnkr
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
procent
Referenstid
Löpande priser, mnkr:
Under kvartalet
Fasta priser referensår 2018, mnkr:
Under kvartalet
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Under kvartalet
Datatyp
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Fasta priser referensår 2018, mnkr:
Flöde
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Flöde
Pristyp
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Fasta priser referensår 2018, mnkr:
Fasta Priser
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser referensår 2018, mnkr:
Nej
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
Säsongsrensad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser referensår 2018, mnkr:
Nej
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
Skapad datum
2019-07-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0103BV