Industrins vattenutsläpp efter region och typ av recipient. År 2005 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

typ av recipient Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om industrins vattenutsläpp fördelat efter region och recipient. Med industrin avses här företag som enligt SNI (standard för svensk näringslivsindelning) tillhör avdelningarna B, C och D (utvinning av mineral, tillverkning och försörjning av el, gas, värme och kyla). Observera att kärnkraftverkens vattenutsläpp inte redovisas i tabellen. Med recipient avses mottagaren av utsläppet, dvs. om vattenutsläppet sker i sjö- eller vattendrag, i havet eller om det går till det kommunala ledningsnätet för avlopps- eller dagvatten. I egen regi betyder att utsläppet sker direkt från företaget utan vattnet först har passerat det kommunala ledningsnätet. Observera att vattenutsläpp, vattenuttag och vattenanvändning inte helt överensstämmer. I många industriprocesser avgår vatten genom dunstning, läckage eller genom att det binds i produkter, vilket gör att den utsläppta volymen i många fall är mindre än den uttagna och använda.
Statistiken avser vattenutsläppet under hela det aktuella referensåret.
Korrigering 2017-09-06. 2015 års data har korrigerats på grund av en överskattning av volymen inköpt dricksvatten.
typ av recipient
till kommunalt avlopps- eller dagvattennät
Vattenutsläpp som går till det kommunala nätet för uppsamling av avlopps- och dagvatten från hushåll och företag. Vattenutsläpp som går till avloppsnätet renas i avloppsreningsverk, vilket vatten som samlas upp via dagvattennätet i regel inte gör.
till sjö eller vattendrag i egen regi
Vattenutsläpp som går till sjöar eller vattendrag.
till hav i egen regi
Vattenutsläpp som går till havet (både Östersjön och Västerhavet).
ej fördelat på recipient
Vattenutsläpp till okänd recipient.
summa vattenutsläpp
Den sammantagna volymen utsläppt vatten.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-09-06
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Industrins vattenutsläpp:
1 000 kubikmeter
Referenstid
Industrins vattenutsläpp:
År 2005, 2010
Datatyp
Industrins vattenutsläpp:
Stock
Kalenderkorrigerad
Industrins vattenutsläpp:
Nej
Säsongsrensad
Industrins vattenutsläpp:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000121