Statistikdatabasen
Industrins vattenanvändning efter region och typ av vatten. År 2005 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

typ av vatten Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om industrins vattenanvändning fördelat efter region och typ av vatten. Med industrin avses här företag som enligt SNI (standard för svensk näringslivsindelning) tillhör avdelningarna B, C och D (utvinning av mineral, tillverkning och försörjning av el, gas, värme och kyla). Observera att kärnkraftverkens vattenanvändning inte redovisas i tabellen. Med vattentyp avses exempelvis om vattnet kommer från egna grund-, yt- eller havsvattentäkter eller om det köps in från kommun eller annat företag. Observera att vattenanvändning och vattenuttag inte helt överensstämmer eftersom en del av vattnet som tas ut inte används vidare i produktionen. För uppgifter om vattenuttag, se istället tabellen: Industrins vattenuttag efter region och typ av vatten.
Statistiken avser vattenanvändningen under hela det aktuella referensåret.
Korrigering 2017-09-06. 2015 års data har korrigerats på grund av en överskattning av volymen inköpt dricksvatten.
region
För att underlätta jämförelser över tid har redovisningen av äldre uppgifter anpassats efter rådande regionala indelningar.
typ av vatten
inköpt dricksvatten
Vatten av dricksvattenkvalitet som köpts in från kommun eller annan leverantör.
inköpt dricksvatten samt återanvänt vatten
Vatten av dricksvattenkvalitet som köpts in från kommun eller annan leverantör samt renat eller orenat vatten som före inköp använts i annat industriföretag. Observera att återanvänt vatten inte ingick i undersökningen för 2015. För jämförelser av inköpt vatten över tid måste därför variabeln ”Inköpt dricksvatten” användas i stället.
grundvatten från egen täkt exklusive dräneringsvatten
Vatten från egna grundvattentäkter exklusive uttag av dräneringsvatten från gruvor och dagbrott. Dräneringsvatten i gruvor och mineralbrott härrör i regel från grundvattenflöden men före år 2015 ingick det inte i undersökningen. Denna variabel måste därför användas för att göra jämförelser av grundvattenuttaget över tid.
grundvatten från egen täkt inklusive dräneringsvatten
Vatten från egna grundvattentäkter inklusive uttag av dräneringsvatten från gruvor och dagbrott. Dräneringsvatten i gruvor och mineralbrott härrör i regel från grundvattenflöden men före år 2015 ingick det inte i undersökningen. För jämförelser av grundvattenuttag över tid måste därför variableln ”Grundvatten från egen täkt exklusive dräneringsvatten” användas i stället.
ytvatten från egen täkt
Vatten från egen täkt i sjö eller annat vattendrag. Innefattar även grundvatten som framställs genom konstgjord infiltration.
havsvatten från egen täkt
Salt eller bräckt vatten från egen täkt i hav.
ej fördelat vatten
Vatten som av undersökningstekniska skäl inte kunnat härledas till typ av vattentäkt.
summa inköpt och eget sötvatten
Den sammantagna volymen inköpt och eget vatten exklusive havsvatten.
summa inköpt och eget vatten
Den sammantagna volymen inköpt och eget vatten inklusive havsvatten.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-10-11
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Industrins vattenanvändning:
1 000 kubikmeter
Referenstid
Industrins vattenanvändning:
Vart 5:e år
Datatyp
Industrins vattenanvändning:
Stock
Kalenderkorrigerad
Industrins vattenanvändning:
Nej
Säsongsrensad
Industrins vattenanvändning:
Nej
Skapad datum
2020-09-27
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000013Z