Jordbrukets vattenuttag per typ av vatten, efter region. Vart femte år 1995 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

typ av vatten Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om vattenuttag inom jordbruket, efter typ av vatten. Havsvatten ingår inte i jordbrukets vattenuttag.

Det vattenuttag som inte har kunnat härledas till någon av kategorierna grundvatten eller ytvatten, redovisas som ej fördelat vatten.
Av undersökningstekniska orsaker har det inte varit möjligt att fördela vattnet efter typ av vatten. Jordbrukets vattenuttag redovisas därför endast som ej fördelat vatten.
region
Tabellen innehåller uppgifter om vattenuttag enligt gällande regionala indelningar. Äldre uppgifter om vattenuttag per län och vattendistrikt har fördelats om för att underlätta jämförelser över tid.
typ av vatten
grundvatten
Grundvatten är det vatten som fyller hålrummen i jord och berg och vars hydrostatiska tryck är lika med eller högre än atmosfärstrycket. Grundvatten med konstgjord infiltration räknas från och med år 2000 som ytvatten. Konstgjord infiltration innebär att ytvatten infiltreras genom t.ex. en grusås och därmed bildar ett konstgjort grundvatten som pumpas upp ur grundvattenbrunnar.
ytvatten
Ytvatten är vatten som uppträder ovan markytan, såväl naturligt i sjöar och vattendrag som konstgjort i t.ex. dammar och kanaler. Till ytvatten räknas från och med år 2000 även grundvatten med konstgjord infiltration. Konstgjord infiltration innebär att ytvatten infiltreras genom t.ex. en grusås och därmed bildar ett konstgjort grundvatten som pumpas upp ur grundvattenbrunnar.
ej fördelat vatten
Ej fördelat vatten är vattenuttag där typ av vatten, t.ex. grund- eller ytvatten, av undersökningstekniska skäl inte kunnat fastställas.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-10-11
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Vattenuttag, 1000-tal kubikmeter:
1000-tal kubikmeter
Datatyp
Vattenuttag, 1000-tal kubikmeter:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Vattenuttag, 1000-tal kubikmeter:
Nej
Säsongsrensad
Vattenuttag, 1000-tal kubikmeter:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001T4