Antal småhusfastigheter efter region, fastighetstyp och vattenanslutning. Vart femte år 2000 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

fastighetstyp

Totalt 3 Valda

Sök

vattenanslutning

Totalt 6 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om bebyggda småhusfastigheter (inklusive småhusenheter på lantbruksfastighet) fördelade efter typ av avloppsanslutning. Statistiken är baserad på en bearbetning av uppgifter i fastighetstaxeringsregistret som sambearbetats med uppgifter om folkbokförd befolkning enligt registret över totalbefolkningen.
region
För att underlätta jämförelser över tid har redovisningen av äldre uppgifter anpassats efter rådande kommun- och länsindelningar. År 2003 bröts Knivsta ut ur Uppsala kommun och bildade en egen kommun. Uppgifter för år 2000 har justerats för båda dessa kommuner. Heby kommun bytte länstillhörighet år 2007 från Västmanlands län till Uppsala län. Uppgifter för år 2000 och 2005 har justerats så att Heby kommun genomgående redovisas under Uppsala län.
fastighetstyp
permanent bebodda småhusfastigheter
Bebyggda småhusfastigheter (inklusive småhusenheter på lantbruksfastighet) med folkbokförd befolkning.
fritidsfastigheter
Bebyggda småhusfastigheter (inklusive småhusenheter på lantbruksfastighet) utan folkbokförd befolkning. Av bearbetningstekniska skäl kan antalet fritidsfastigheter skilja sig från uppgifter om antal fritidshus som publiceras på annat håll i den officiella statistiken.
samtliga småhusfastigheter
Bebyggda småhusfastigheter (inklusive småhusenheter på lantbruksfastighet) med eller utan folkbokförd befolkning.
vattenanslutning
kommunalt vatten året om
Med kommunalt vatten avses att fastigheten är ansluten till det kommunala vattennätet. Anläggningen ska vara tekniskt ansluten så att den kan användas. Även om anslutning inte har skett så anses anläggningen ansluten om fastighetsägaren fått besked om förbindelsepunkt och krävts på betalning för anslutningen.
enskilt vatten året om
Med enskild anläggning året om avses anläggning för vattenförsörjning som inte är kommunal.
kommunalt/enskilt sommarvatten
Med sommarvatten avses att tomten bara har tillgång till dricksvatten under den frostfria delen av året. Dricksvattnet kan komma genom kommunal eller enskild försörjning. Det framgår inte av uppgifterna i fastighetstaxeringen om försörjningen är kommunal eller enskild.
vatten saknas
Fastigheten har varken kommunal eller enskild vattenförsörjning.
uppgift saknas
Ingen uppgift om fastighetens vattenförhållanden finns i fastighetstaxeringen.
samtliga anslutningstyper
Summan av de fem olika redovisade typerna av vattenanslutning.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-10-11
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Antal småhusfastigheter:
antal
Datatyp
Antal småhusfastigheter:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal småhusfastigheter:
Nej
Säsongsrensad
Antal småhusfastigheter:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000X0