Befolkningen efter region och typ av vattenanslutning. Vart femte år 2000 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

vattenanslutning

Totalt 6 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om den folkbokförda befolkningen fördelad efter typ av avloppsanslutning. Statistiken är baserad på en bearbetning av uppgifter i fastighetstaxeringsregistret som sambearbetats med uppgifter om folkbokförd befolkning enligt registret över totalbefolkningen.
region
För att underlätta jämförelser över tid har redovisningen av äldre uppgifter anpassats efter rådande kommun- och länsindelningar. År 2003 bröts Knivsta ut ur Uppsala kommun och bildade en egen kommun. Uppgifter för år 2000 har justerats för båda dessa kommuner. Heby kommun bytte länstillhörighet år 2007 från Västmanlands län till Uppsala län. Uppgifter för år 2000 och 2005 har justerats så att Heby kommun genomgående redovisas under Uppsala län.
vattenanslutning
kommunalt vatten året om
Folkbokförd befolkning knuten till småhusfastighet (inklusive småhusenheter på lantbruksfastighet) med kommunal vattenanslutning samt folkbokförd befolkning knuten till flerbostadshus eller specialbostäder. Samtliga flerbostadshus och specialbostäder antas vara anslutna till kommunalt vatten.
Med kommunalt vatten avses att fastigheten är ansluten till det kommunala vattennätet. Anläggningen ska vara tekniskt ansluten så att den kan användas. Även om anslutning inte har skett så anses anläggningen ansluten om fastighetsägaren fått besked om förbindelsepunkt och krävts på betalning för anslutningen.
enskilt vatten året om
Folkbokförd befolkning knuten till småhusfastighet (inklusive småhusenheter på lantbruksfastighet) med vattenförsörjning året om som inte är kommunal.
kommunalt/enskilt sommarvatten
Folkbokförd befolkning knuten till småhusfastighet (inklusive småhusenheter på lantbruksfastighet) med tillgång till dricksvatten endast under den frostfria delen av året. Dricksvattnet kan komma genom kommunal eller enskild försörjning. Det framgår inte av uppgifterna i fastighetstaxeringen om försörjningen är kommunal eller enskild.
vatten saknas
Folkbokförd befolkning knuten till småhusfastighet (inklusive småhusenheter på lantbruksfastighet) som varken har kommunalt eller enskilt vatten.
uppgift saknas
Folkbokförd befolkning knuten till småhusfastighet (inklusive småhusenheter på lantbruksfastighet) där uppgift om vattenförhållanden saknas i fastighetstaxeringen.
samtliga anslutningstyper
Summan av den folkbokförda befolkningen knuten till samtliga av de fem olika redovisade typerna av vattenanslutning.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-10-11
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Befolkningen:
antal
Datatyp
Befolkningen:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Befolkningen:
Nej
Säsongsrensad
Befolkningen:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000VP