Befolkningen efter region och typ av avloppsanslutning. Vart femte år 2000 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

avloppsanslutning

Totalt 5 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om den folkbokförda befolkningen fördelad efter typ av avloppsanslutning. Statistiken är baserad på en bearbetning av uppgifter i fastighetstaxeringsregistret som sambearbetats med uppgifter om folkbokförd befolkning enligt registret över totalbefolkningen.
region
För att underlätta jämförelser över tid har redovisningen av äldre uppgifter anpassats efter rådande kommun- och länsindelningar. År 2003 bröts Knivsta ut ur Uppsala kommun och bildade en egen kommun. Uppgifter för år 2000 har justerats för båda dessa kommuner. Heby kommun bytte länstillhörighet år 2007 från Västmanlands län till Uppsala län. Uppgifter för år 2000 och 2005 har justerats så att Heby kommun genomgående redovisas under Uppsala län.
avloppsanslutning
kommunalt WC-avlopp
Folkbokförd befolkning knuten till småhusfastighet (inklusive småhusenheter på lantbruksfastighet) med kommunalt WC-avlopp samt folkbokförd befolkning knuten till flerbostadshus eller specialbostäder. Samtliga flerbostadshus och specialbostäder antas vara anslutna till kommunalt WC-avlopp.
Med kommunalt WC-avlopp avses att tomten är ansluten till det kommunala nätet. Anläggningen ska vara tekniskt ansluten så att den kan användas. Även om anslutning inte har skett så anses anläggningen ansluten om fastighetsägaren fått besked om förbindelsepunkt och krävts på betalning för anslutningen.
enskilt WC-avlopp
Folkbokförd befolkning knuten till småhusfastighet (inklusive småhusenheter på lantbruksfastighet) ned enskilt WC-avlopp.
Med enskilt WC-avlopp avses att avloppsfrågan är löst på annat sätt än genom kommunalt WC-avlopp, till exempel med trekammarbrunn eller septiktank.
WC-avlopp saknas
Folkbokförd befolkning knuten till småhusfastighet (inklusive småhusenheter på lantbruksfastighet) som varken har kommunalt eller enskilt WC-avlopp.
uppgift saknas
Folkbokförd befolkning knuten till småhusfastighet (inklusive småhusenheter på lantbruksfastighet) där uppgift om avloppsförhållanden saknas i fastighetstaxeringen.
samtliga anslutningsyper
Summan av den folkbokförda befolkningen knuten till samtliga av de fyra olika redovisade typerna av avloppsanslutning.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-10-11
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Befolkningen:
antal
Datatyp
Befolkningen:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Befolkningen:
Nej
Säsongsrensad
Befolkningen:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000VL