Statistikdatabasen
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

användargrupp

Totalt 5 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om vattenanvändning enligt gällande regionala indelningar. Äldre uppgifter om vattenanvändning per län och vattendistrikt har fördelats om för att underlätta jämförelser över tid.
Kärnkraftverkens användning av i huvudsak havsvatten för kylning ingår inte i statistiken. Mängden havsvatten som användes av kärnkraftverken uppgår till cirka 10 miljarder kubikmeter.
användargrupp
hushåll
Hushållens vattenanvändning omfattar både kommunalt vatten och enskilda vattentäkter. Till hushållen räknas även vattenanvändning i fritidshus, som kan ha antingen kommunalt eller enskilt vatten.
jordbruk
Jordbrukets vattenanvändning omfattar vatten från enskilda vattentäkter. Till jordbrukets vattenanvändning räknas vatten för bevattning av grödor och vatten för djurhållning.
industri
Industrins vattenanvändning omfattar både kommunalt vatten och enskilda vattentäkter. I industrins vattenanvändning ingår både sötvatten och havsvatten. Med industri avses här näringsgrenarna utvinning av mineral, tillverkningsindustrin samt el- och värmeverk, exklusive kärnkraftverk. Industrin omfattar således näringsgrupperna B, C och delar av D enligt svensk näringsgrensindelning (SNI2007).
övrig användning
Övrig vattenanvändning omfattar kommunalt vatten som används inom andra näringsgrenar än tillverkningsindustrin, bl.a. byggverksamhet, varuhandel, hotell- och restaurang, transporter, offentlig förvaltning. Till övrig användning räknas också det vatten som används för drift och underhåll av vattenverkens anläggningar samt de förluster som uppstår i ledningsnätet mellan vattendistributör och användare. Övrig användning av vatten från enskilda täkter ingår inte.
vart 5:e år
1990
14 264 tusen kubikmeter vatten för övrig användning har ej kunnat fördelas på län eller vattendistrikt. Summan för riket är därför något högre än summan av volymerna per län och vattendistrikt.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-10-11
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Vattenanvändning, 1000-tal kubikmeter:
1000-tal kubikmeter
Datatyp
Vattenanvändning, 1000-tal kubikmeter:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Vattenanvändning, 1000-tal kubikmeter:
Nej
Säsongsrensad
Vattenanvändning, 1000-tal kubikmeter:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0902AB