Statistikdatabasen
Folkmängd och landareal i tätorter, per tätort. Vart femte år 1960 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region Markera minst ett värde

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tätorter som ligger i mer än en kommun eller län har förts på den kommun eller län där större delen av tätorten ligger, avseende landareal. En förteckning över de tätorter som 2015 delas av kommungränser finns på Tätorter; arealer, befolkning.
Beteckning på tätorter De tätorter som Lantmäteriet redovisar i grundläggande geodata och på allmänna kartor kan ibland skilja sig åt från SCB:s tätortsgränser. SCB:s tätorter avser att vara underlag för statistik, medan syftet med Lantmäteriets tätortsgränser är att utgöra underlag till kartor i olika skalor. De namn som redovisas i SCB:s statistik ska därför inte betraktas som fastställda tätortsnamn, utan som beteckningar som är representativa för de inringade områdena, d.v.s. SCB:s tätort. Underlag till beteckningen är kartmaterial från Lantmäteriet. Beteckningar på ett flertal tätorter har justerats efter beslut av Lantmäteriets ortnamnsenhet.
Tätort Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare. SCB har ingen egen definition av glesbygd eller landsbygd.
Befolkning Uppgifter om befolkning bygger på RTB, dvs. registret över totalbefolkningen. Det innehåller uppgifter om folkbokförda personer per fastighet den 31 december aktuellt år. Från och med 2018 beräknas befolkning i tätorter med hjälp av uppgifter kopplat till adresser.
Landareal I tabellen redovisas landarealer. Den har beräknats som totalareal minus vattenareal. Vid beräkningen av vattenarealer användes Lantmäteriets fastighetskarta i skala 1:10 000. Sedan 2010 har alla arealer har beräknats i SWREF99 TM, sfärisk metod. En hektar är 10 000 kvadratmeter, eller 0,01 km², dvs arean av till exempel en kvadrat med måtten 100 m × 100 m.
Två prickar (..) betyder att värde saknas eftersom området inte klassificeras som statistisk tätort vid tidpunkten.
Ny beteckningen för 38 av tätorterna, efter beslut av Lantmäteriet 2020-06-29.
region
T0320 Sunnerby och Spångbro (Nynäshamns kommun)
Ny beteckning för T0320, efter beslut av Lantmäteriet 2020-09-17.
vart 5:e år
2016
2016-2017
Befolkning i tätorter 2016 och 2017 har beräknats inom 2015 års tätortsgränser. Det innebär att: 1. Personer boende i bebyggelse som har tillkommit utanför 2015 års tätortsgränser ingår inte i statistiken. 2. Antalet tätorter är oförändrat jämfört med år 2015. Det förekommer därför tätorter som har en befolkning på färre än 200 invånare. 3. Mindre bebyggelsegrupper som år 2015 inte klassificerades som tätorter pga för liten befolkning, men som under 2016 - 2017 har ökat sin befolkning till 200 invånare eller mer, ingår inte.
2017
2016-2017
Befolkning i tätorter 2016 och 2017 har beräknats inom 2015 års tätortsgränser. Det innebär att: 1. Personer boende i bebyggelse som har tillkommit utanför 2015 års tätortsgränser ingår inte i statistiken. 2. Antalet tätorter är oförändrat jämfört med år 2015. Det förekommer därför tätorter som har en befolkning på färre än 200 invånare. 3. Mindre bebyggelsegrupper som år 2015 inte klassificerades som tätorter pga för liten befolkning, men som under 2016 - 2017 har ökat sin befolkning till 200 invånare eller mer, ingår inte.
2019
2019

Befolkning i tätorter 2019 har beräknats inom 2018 års tätortsgränser. Det innebär att:
1. Personer boende i bebyggelse som har tillkommit utanför 2018 års tätortsgränser ingår inte i statistiken.
2. Antalet tätorter är oförändrat jämfört med år 2018. Det förekommer därför tätorter som har en befolkning på färre än 200 invånare.
3. Mindre bebyggelsegrupper som år 2018 inte klassificerades som tätorter pga för liten befolkning, men som under 2019 har ökat sin befolkning till 200 invånare eller mer, ingår inte.
tabellinnehåll: Folkmängd , region: T00 Summa riket
Förändringar har gjorts i metod och definition av tätorter, vilket påverkar tätorternas utbredning och statistik. Ska jämförelser göras mellan 2015 års tätorter och bakåt är det svårt att avgöra om förändringar beror på verkliga ändringar i bebyggelsen eller om det beror på den nya metoden och definitionen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-24
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Landareal, ha:
hektar
Folkmängd:
antal
Invånare per kvadratkilometer:
antal
Referenstid
Landareal, ha:
31 december respektive år
Folkmängd:
31 december respektive år
Invånare per kvadratkilometer:
31 december respektive år
Datatyp
Landareal, ha:
Stock
Folkmängd:
Stock
Invånare per kvadratkilometer:
Stock
Kalenderkorrigerad
Landareal, ha:
Nej
Folkmängd:
Nej
Invånare per kvadratkilometer:
Nej
Säsongsrensad
Landareal, ha:
Nej
Folkmängd:
Nej
Invånare per kvadratkilometer:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003F9