Fritidshusområden, antal, landareal och överlapp tätort efter region. Vart femte år 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tätort Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare. SCB har ingen egen definition av glesbygd eller landsbygd.
Landareal I tabellen redovisas landarealer. Den har beräknats som totalareal minus vattenareal. Vid beräkningen av vattenarealer användes Lantmäteriets fastighetskarta i skala 1:10 000. Sedan 2010 har alla arealer har beräknats i SWREF99 TM, sfärisk metod. En hektar är 10 000 kvadratmeter, eller 0,01 km², dvs arean av till exempel en kvadrat med måtten 100 m × 100 m.
Fritidshusområde
Koncentration av minst 50 byggnader klassade som fritidshus. Avståndet mellan fritidshusen är inte mer än 150 meter.
Fritidshus
Småhus utan folkbokförd befolkning
Småhus
Byggnad med typkod 120 (lantbruksenhet bebyggd, 213 (småhus, byggnadsvärde mindre än 50 000 kronor), 220 (småhusenhet, helårsbostad), 225 (byggnad på ofri grund/annans mark)

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2016-12-07
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Antal fritidshusområden:
antal
Landarealen i hektar:
hektar
Andel yta som överlappar tätort, procent:
procent
Referenstid
Antal fritidshusområden:
31 december
Landarealen i hektar:
31 december
Andel yta som överlappar tätort, procent:
31 december
Datatyp
Antal fritidshusområden:
Stock
Landarealen i hektar:
Stock
Andel yta som överlappar tätort, procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal fritidshusområden:
Nej
Landarealen i hektar:
Nej
Andel yta som överlappar tätort, procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal fritidshusområden:
Nej
Landarealen i hektar:
Nej
Andel yta som överlappar tätort, procent:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000018J