Grönyta efter tätort med mer än 30 000 invånare och marktäcke. År 2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tätort Markera minst ett värde

Totalt 37 Valda

Sök

marktäcke Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om den samlade arealen grönyta, hårdgjord mark och övrig mark i tätorter över 30 000 invånare samt Visby tätort.
Strävan har varit att beskriva situationen per 31 december 2010. Av undersökningstekniska skäl har det inte varit möjligt att strikt hålla fast vid referenstiden. Dateringen av satellitbilderna som använts som underlag för undersökningen ligger inom intervallet 2010-06-28-2013-08-27.
marktäcke
öppen mark
Definieras som ej hårdgjord mark som ej är trädbevuxen och ej heller utgörs av åkermark. Öppen mark utgör en delmängd av den totala grönytan. Den omfattar exempelvis gräsmattor, öppna våtmarker, buskmark samt naturliga ytor med sparsam vegetation.
skog 10-30 procents krontäckning
Utgörs av glest trädbevuxen mark med en krontäckning på mellan 10-30 procent och en med en trädhöjd om minst 5 meter. Skog 10-30 procents krontäckning utgör en delmängd av skogsmark som också omfattar skog med mer än 30 procents krontäckning.
skog med mer än 30 procents krontäckning
Utgörs av tätt trädbevuxen mark med en krontäckning på mellan 30 procent eller mer och en med en trädhöjd om minst 5 meter. Skog med mer än 30 procents krontäckning utgör en delmängd av skogsmark som också omfattar skog med 10-30 procents krontäckning.
hygge
Markområde som i normalfallet utgör någon form av skogsmark men som tillfälligt avskogats genom avverkning. Räknas som en del av grönytan.
total grönyta
Alla typer av gröna ytor som bygger upp den samlade grönstrukturen inom tätortsgränsen, såsom allmänna parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid byggnation överblivna gröna ytor (impediment), villaträdgårdar, gröna ytor mellan flerbostadshus eller industribyggnader och även gröna stråk mellan vägar etc. Total grönyta utgör här summan av öppen mark, skog 10-30 procents krontäckning, skog med mer än 30 procents krontäckning och hygge.
total landareal
Landarealen inom tätortsgränsen. På grund av bearbetningstekniska skäl stämmer ej landarealerna i denna undersökning helt överens med tätorternas landareal publicerade på annat håll.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-05-28
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Grönyta i hektar:
hektar
Referenstid
Grönyta i hektar:
31 december vart 5:e år
Datatyp
Grönyta i hektar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Grönyta i hektar:
Nej
Säsongsrensad
Grönyta i hektar:
Nej
Skapad datum
2019-09-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000B9