Allmänt tillgänglig grönyta efter tätort med mer än 30 000 invånare och marktäcke. År 2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tätort Markera minst ett värde

Totalt 37 Valda

Sök

marktäcke Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om hur den allmänt tillgängliga grönytans areal fördelar sig på olika typer av marktäcke i tätorter över 30 000 invånare samt Visby tätort. Allmänt tillgänglig grönyta omfattar sådana grönytor som allmänheten med hänsyn till ägoförhållanden och markanvändning har rätt att beträda och nyttja oavsett tid på året. Gäller i huvudsak offentligt ägd eller förvaltad mark men även grönytor på privatägd mark omfattas om de anses vara tillgängliga på allemansrättsligt grund.
marktäcke
öppen mark
Definieras som ej hårdgjord mark som ej är trädbevuxen och ej heller utgörs av åkermark. Öppen mark utgör en delmängd av den totala grönytan. Den omfattar exempelvis gräsmattor, öppna våtmarker, buskmark samt naturliga ytor med sparsam vegetation.
skog 10-30 procents krontäckning
Utgörs av glest trädbevuxen mark med en krontäckning på mellan 10-30 procent och en med en trädhöjd om minst 5 meter. Skog 10-30 procents krontäckning utgör en delmängd av skogsmark som också omfattar skog med mer än 30 procents krontäckning.
skog med mer än 30 procents krontäckning
Utgörs av tätt trädbevuxen mark med en krontäckning på mellan 30 procent eller mer och en med en trädhöjd om minst 5 meter. Skog med mer än 30 procents krontäckning utgör en delmängd av skogsmark som också omfattar skog med 10-30 procents krontäckning.
hygge
Markområde som i normalfallet utgör någon form av skogsmark men som tillfälligt avskogats genom avverkning. Räknas som en del av grönytan.
totalt allmänt tillgänglig grönyta
Alla typer av gröna ytor som bygger upp den samlade grönstrukturen inom tätortsgränsen och som är allmänt tillgängliga. Med allmänt tillgängligt avses mark som allmänheten med hänsyn till ägoförhållanden och markanvändning har rätt att beträda och nyttja oavsett tid på året.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-05-28
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Allmänt tillgänglig grönyta i hektar:
hektar
Referenstid
Allmänt tillgänglig grönyta i hektar:
31 december vart 5:e år
Datatyp
Allmänt tillgänglig grönyta i hektar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Allmänt tillgänglig grönyta i hektar:
Nej
Säsongsrensad
Allmänt tillgänglig grönyta i hektar:
Nej
Skapad datum
2019-09-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000BI