Grönyta efter tätort med mer än 30 000 invånare och ägarkategori. År 2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tätort Markera minst ett värde

Totalt 37 Valda

Sök

ägarkategori Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om hur grönytan fördelar sig på olika typer av markägare i tätorter över 30 000 invånare samt Visby tätort. Information om ägarskap baseras på uppgifter i fastighetstaxeringsregistret (FTR) som kopplats till GSD fastighetskartan fastighetsindelning. Med ägare avses deklarationsansvarig ägare.
Strävan har varit att beskriva situationen per 31 december 2010. Av undersökningstekniska skäl har det inte varit möjligt att strikt hålla fast vid referenstiden. Dateringen av satellitbilderna som använts som underlag för undersökningen ligger inom intervallet 2010-06-28-2013-08-27.
ägarkategori
enskild person
Mark som ägs av enskilda personer (privatpersoner).
offentliga institutioner
Mark som ägs av kommun, landsting eller staten.
aktiebolag
Mark som ägs av svenskt AB.
bostadsrättsföreningar och kommunala bostadsföretag
Mark som ägs av bostadsrättsföreningar och kommunala bostadsbolag.
övriga och okänd ägare
Mark som ägs av kyrkan, dödsbon, övriga ägare och okända ägare.
total grönyta
Alla typer av gröna ytor som bygger upp den samlade grönstrukturen inom tätortsgränsen, såsom allmänna parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid byggnation överblivna gröna ytor (impediment), villaträdgårdar, gröna ytor mellan flerbostadshus eller industribyggnader och även gröna stråk mellan vägar etc. Total grönyta utgör här summan av öppen mark, skog 10-30 procents krontäckning, skog med mer än 30 procents krontäckning och hygge.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-05-28
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Grönyta i hektar:
hektar
Referenstid
Grönyta i hektar:
31 december vart 5:e år
Datatyp
Grönyta i hektar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Grönyta i hektar:
Nej
Säsongsrensad
Grönyta i hektar:
Nej
Skapad datum
2019-09-17
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000BH