Markanvändningen i Sverige efter län och markanvändningsklass. Vart 5:e år 2010 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

markanvändningsklass

Totalt 13 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

region
Då delvis olika källor använts för beräkning av arealuppgifter på län respektive kommun kan totalsummorna i läns- respektive kommuntabellen skilja sig åt något.
markanvändningsklass
åkermark
Mark som används eller lämpligen kan användas för växtodling eller bete och som är lämplig att plöja.
skogsmark, produktiv
Arealen skogsmark, produktiv utgörs av mark som, i enlighet med FAO:s definition, är lämplig för skogsproduktion och inte väsentligen används för annat ändamål. Idealproduktionen är minst 1 m3sk (stamvolym på bark ovan stubbe inklusive topp) per hektar och år. Bygger på uppgifter från Riksskogstaxeringen på läns- och riksnivå.
skogsmark, improduktiv
Arealen skogsmark, improduktiv utgörs av mark mark som i enlighet med FAO:s definition utgörs av skogsmark men inte räknas som produktiv skogsmark. Bygger på uppgifter från Riksskogstaxeringen på läns- och riksnivå.
öppen myr
Kategorin öppen myr inkluderar inte torvtäkter.
öppen myr
Kategorin öppen myr på läns- och riksnivå består av summan myrimpediment exklusive underkategorin Skogsmark på våtmark enligt FAO:s definition och bygger på uppgifter från Riksskogstaxeringen.
vatten
Kategorin vatten inkluderar inte havsvatten.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-02-20
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Markanvändningen, hektar:
hektar
Referenstid
Markanvändningen, hektar:
31 december respektive år. Avvikelser kan dock förekomma.
Datatyp
Markanvändningen, hektar:
Medel
Kalenderkorrigerad
Markanvändningen, hektar:
Nej
Säsongsrensad
Markanvändningen, hektar:
Nej
Skapad datum
2019-08-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0803AA