Kostnader för skyddad natur efter region. År 1993 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

1993-1996: Värden för Skåne län (12) är en summering av Kristianstads län (11) och Malmöhus län (12). 1993-1997: Värden för Västra Götalands län (14) är en summering av Göteborgs och Bohus län (14), Älvsborgs län (15) och Skaraborgs län (16). Budgetåret 1995/96 omfattade 18 månader (1 juli 1995 - 31 december 1996). Värden för Heby kommun är förda på Västmanlands län t o m 2006. Från och med 2007 är värden för Heby kommun förda på Uppsala län, p g a kommunens byte av länstillhörighet.
Från och med 2015 saknas uppgifter per län. 2015: Arealer redovisas exklusive ersättningsmark för skydd av skog, samt byte och försäljning.
tabellinnehåll
Kostnad, tkr
Naturvårdsverkets kostnader för naturskyddet består dels av kostnader för förvaltning av befintliga nationalparker och naturreservat, dels av kostnader för markinlösen då nya skyddade områden bildas. Kostnaderna kan bestå av köp, ersättning till markägaren för intrång, bidrag till kommuners och stiftelsers förvärv av eller intrångsersättning för mark för naturvårdsändamål.
Landareal kopplat till kostnader, ha
Eftersom uppgifterna avser både befintliga och blivande parker och reservat stämmer de inte med arealuppgifterna i övriga tabeller över skyddad natur. Negativa arealer kan förekomma då mark som köpts tidigare år byts bort. Till och med 2014 års värden redovisas endast totalarealer.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-27
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Kostnad, tkr:
tkr
Landareal kopplat till kostnader, ha:
hektar
Varav produktiv skogsmark, ha:
hektar
Referenstid
Kostnad, tkr:
31 december
Landareal kopplat till kostnader, ha:
31 december
Varav produktiv skogsmark, ha:
31 december
Datatyp
Kostnad, tkr:
Stock
Landareal kopplat till kostnader, ha:
Stock
Varav produktiv skogsmark, ha:
Stock
Kalenderkorrigerad
Kostnad, tkr:
Nej
Landareal kopplat till kostnader, ha:
Nej
Varav produktiv skogsmark, ha:
Nej
Säsongsrensad
Kostnad, tkr:
Nej
Landareal kopplat till kostnader, ha:
Nej
Varav produktiv skogsmark, ha:
Nej
Skapad datum
2020-08-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0603AG