Produktiv skogsmark i nationalpark och naturreservat efter region. År 2014 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Nationalpark
Beslut om att inrätta nationalpark fattas av riksdag och regering. Naturvårdsverket ansvarar för beslutsunderlag och planering av nationalparkerna, genom bland annat Nationalparksplan för Sverige. Ett större sammanhängande område av viss landskapstyp kan med stöd av 7 kap. 2 § miljöbalken inrättas som nationalpark. Området bör befinna sig i “naturligt tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick”. En förutsättning är att staten äger marken.
Naturreservat
Naturreservat bildas av länsstyrelserna och kommunerna med stöd av 7 kap. 4-6 § miljöbalken. I Sverige och i många andra länder är bildande av naturreservat ett av de vanligaste sätten att skydda värdefull natur på ett långsiktigt sätt. Naturreservat kan bildas enligt 7 kap. 4 § miljöbalken.
Föreskrifter mot skogsbruk
Skog i nationalparker är skyddade i sin helhet liksom naturreservat ovanför gränsen för fjällnära skog. I andra delar av landet finns det äldre naturreservat eller delar av naturreservat som saknar föreskrifter mot pågående markanvändning. Det innebär att skogen kan avverkas. När dessa naturreservat bildades var resurserna otillräckliga för att sådana föreskrifter skulle kunna införas.
Avrundade värden
Samtliga värden i tabellen har avrundats till närmaste 100-tal.
Produktiv skog Arealen skogsmark, produktiv utgörs för åren 2010 och 2015 av mark som, i enlighet med FAO:s definition, är lämplig för skogsproduktion och inte väsentligen används för annat ändamål. Idealproduktionen är minst 1 m3sk (stamvolym på bark ovan stubbe inklusive topp) per hektar och år.
Arealen skogsmark, produktiv bygger för 2010 och 2015 på uppgifter från Riksskogstaxeringen på läns- och riksnivå. Gällande kommunnivå för 2010 och 2015 har totalarealen av produktiv och improduktiv skog enligt Riksskogstaxeringen distribuerats till kommunnivå med hjälp av Fastighetskartans skogsmask, och arealen produktiv skogsmark inom respektive kommun har därefter beräknats enligt kommunens areal produktiv skogsmark som andel av summan av arealen produktiv och improduktiv skog enligt fastighetstaxeringsregistret (FTR). Arealen produktiv skogsmark enligt fastighetstaxeringsregistret bygger på taxerad areal produktiv skogsmark.
Arealen skogsmark, produktiv före 2010 baseras på uppgifter om det traditionella ägoslaget produktiv skogsmark enligt Riksskogstaxeringen.
Källor på riks- och länsnivå för 2005 och tidigare är Riksskogstaxeringen 2005, 2000 (riket), 1999 (län), 1995; Lantbruksräkningen 1992; och Jordbruksräkningen 1981 och 1951. Källor på kommunnivå för 2005 och tidigare är Fastighetstaxeringsregistret 2005, 2001, 1996; Lantbruksräkningen 1992; och Jordbruksräkningen 1981.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-27
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Inom nationalparker i ha:
hektar
Inom naturreservat i ha:
hektar
Prod. skogsmark i nationalpark/naturreservat, med föreskrift mot skogsbruk i ha:
hektar
Prod. skogsmark i nationalpark/naturreservat, utan föreskrift mot skogsbruk i ha:
hektar
Referenstid
Inom nationalparker i ha:
31 december
Inom naturreservat i ha:
31 december
Prod. skogsmark i nationalpark/naturreservat, med föreskrift mot skogsbruk i ha:
31 december
Prod. skogsmark i nationalpark/naturreservat, utan föreskrift mot skogsbruk i ha:
31 december
Datatyp
Inom nationalparker i ha:
Stock
Inom naturreservat i ha:
Stock
Prod. skogsmark i nationalpark/naturreservat, med föreskrift mot skogsbruk i ha:
Stock
Prod. skogsmark i nationalpark/naturreservat, utan föreskrift mot skogsbruk i ha:
Stock
Kalenderkorrigerad
Inom nationalparker i ha:
Nej
Inom naturreservat i ha:
Nej
Prod. skogsmark i nationalpark/naturreservat, med föreskrift mot skogsbruk i ha:
Nej
Prod. skogsmark i nationalpark/naturreservat, utan föreskrift mot skogsbruk i ha:
Nej
Säsongsrensad
Inom nationalparker i ha:
Nej
Inom naturreservat i ha:
Nej
Prod. skogsmark i nationalpark/naturreservat, med föreskrift mot skogsbruk i ha:
Nej
Prod. skogsmark i nationalpark/naturreservat, utan föreskrift mot skogsbruk i ha:
Nej
Skapad datum
2020-08-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000001T