Skyddade områden efter naturtyp. Uppdateras ej. År 2014 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

naturtyp Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Nationalpark
Beslut om att inrätta nationalpark fattas av riksdag och regering. Naturvårdsverket ansvarar för beslutsunderlag och planering av nationalparkerna, genom bland annat Nationalparksplan för Sverige. Ett större sammanhängande område av viss landskapstyp kan med stöd av 7 kap. 2 § miljöbalken inrättas som nationalpark. Området bör befinna sig i “naturligt tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick”. En förutsättning är att staten äger marken.
Naturreservat
Naturreservat bildas av länsstyrelserna och kommunerna med stöd av 7 kap. 4-6 § miljöbalken. I Sverige och i många andra länder är bildande av naturreservat ett av de vanligaste sätten att skydda värdefull natur på ett långsiktigt sätt. Naturreservat kan bildas enligt 7 kap. 4 § miljöbalken.
Naturtypskartering
I samverkan med länsstyrelserna karterar Naturvårdsverket kontinuerligt naturtypsfördelningen inom samtliga nationalparker och naturreservat. Karteringen görs med hjälp av satellitbilder. Statistik från naturtypskarteringen finns i databasen VIC Natur på objektsnivå.
I naturtypskarteringen har det ingått att utifrån data om skyddad skog i respektive reservat fördela skogstyperna som skyddade eller ej skyddade.
2011 kompletterades naturtypskarteringen med skogar i fjällregionen, vilket ger en homogen kartering av skogstyper som omfattar hela Sverige. Naturtyper inom den fjällnära regionen redovisas också utifrån flygbildstolkade vegetationskartor, som ger en mer detaljerad naturtypsindelning av de öppna fjällvegetationstyperna.
Statistik över naturtyper
Överlappande arealer mellan olika skyddsformer är exkluderade i statistiken. Det medför att hela arealen visas för de områden som redovisas först i prioritetsordningen, d v s nationalparker. Därefter redovisas endast den areal som ligger utanför föregående skyddstyp. Beräkningen fortsätter på samma sätt tills de sista områdena har lagts till, enligt ordningen: Nationalparker, naturreservat, naturvårdsområde, skogliga biotopskyddsområden, övriga biotopskyddsområden, Natura 2000-områden (SCI), Natura 2000-områden (SPA), nationalstadspark.
Med den här beräkningen blir inga arealer dubbelräknade när det finns överlapp mellan olika skyddstyper. Det betyder också att den redovisade arealen för ’övriga skyddstyper’ inte stämmer med verkliga värden, p.g.a. överlapp mot nationalparker och naturreservat har rensats bort.
Prioriteringsordningen mellan skyddsformerna är baserad på kännedom om hur skyddsformerna överlappar och en bedömning av hur starkt skydd respektive skyddsform ger för framför allt skogsmark.
Skyddad skogsmark
För naturreservat och naturvårdsområden används, förutom yttergränsen, även geografiska avgränsade delområden som saknar föreskrifter mot skogsbruk. Dessa delområden räknas inte in som skyddad skog i sammanställningarna. Majoriteten av den skogsmarken inom naturreservat som har skogliga naturvärden har ett fullgott skydd. Skogsmark utan skydd ligger framför allt inom naturvårdsområden men även inom naturreservat som är skyddade av andra skäl än skogsbiologiska värden, t.ex. för friluftsliv, geologiska terrängformer, eller andra naturmiljöer där skogsmaken är en mycket liten del av objektet.
I Natura Naturtypskartan (NNK) av skyddade områden karterades utbredningen av Natura 2000-habitat inom skyddade områden. Inom de Natura 2000-områden som inte har något annat skydd har vi räknat in de avgränsade skogshabitaten som skyddad skog. Skog inom andra habitat eller som inte är Natura 2000-habitat saknar skydd. Det är ovanligt att skogsmark som är utpekade som Natura 2000-habitat inte är skyddade som naturreservat eller nationalpark, då över 80 procent av habitaten inom Natura 2000-områden ligger inom nationalparker eller naturreservat.
Avrundade värden
Samtliga värden i tabellen har avrundats till närmaste 100-tal.
naturtyp
impediment
Innefattar även icke produktiva skogar i fjällen.
hav
Hav är inklusive EEZ (dvs utanför länsgränsen, enbart N2000 områden).
år
2014
I analysen saknas 256 hektar okarterade områden, varav 13 ha naturreservat. 844 ha hav (Natura 2000, SCI) utanför ekonomisk är ej medräknade.
2015
I analysen saknas 293 hektar okarterade områden, varav 17 ha naturreservat. 847 ha hav (Natura 2000, SCI) utanför ekonomisk är ej medräknade.
tabellinnehåll
Areal inom övriga skyddstyper i ha
Övriga skyddstyper omfattar: Skogliga biotopskyddsområden, övriga biotopskyddsområden, Natura2000-områden (SCI och SPA), Naturvårdsområden, Nationalstadsparken

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-05-23
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Areal inom naturreservat i ha:
hektar
Areal inom nationalpark i ha:
hektar
Areal inom naturreservat och nationalpark i ha:
hektar
Areal inom övriga skyddstyper i ha:
hektar
Skyddad skogsmark inom naturreservat och nationalpark i ha:
hektar
Skyddad skogsmark inom övriga skyddstyper i ha:
hektar
Referenstid
Areal inom naturreservat i ha:
31 december
Areal inom nationalpark i ha:
31 december
Areal inom naturreservat och nationalpark i ha:
31 december
Areal inom övriga skyddstyper i ha:
31 december
Skyddad skogsmark inom naturreservat och nationalpark i ha:
31 december
Skyddad skogsmark inom övriga skyddstyper i ha:
31 december
Datatyp
Areal inom naturreservat i ha:
Stock
Areal inom nationalpark i ha:
Flöde
Areal inom naturreservat och nationalpark i ha:
Stock
Areal inom övriga skyddstyper i ha:
Stock
Skyddad skogsmark inom naturreservat och nationalpark i ha:
Stock
Skyddad skogsmark inom övriga skyddstyper i ha:
Stock
Kalenderkorrigerad
Areal inom naturreservat i ha:
Nej
Areal inom nationalpark i ha:
Nej
Areal inom naturreservat och nationalpark i ha:
Nej
Areal inom övriga skyddstyper i ha:
Nej
Skyddad skogsmark inom naturreservat och nationalpark i ha:
Nej
Skyddad skogsmark inom övriga skyddstyper i ha:
Nej
Säsongsrensad
Areal inom naturreservat i ha:
Nej
Areal inom nationalpark i ha:
Nej
Areal inom naturreservat och nationalpark i ha:
Nej
Areal inom övriga skyddstyper i ha:
Nej
Skyddad skogsmark inom naturreservat och nationalpark i ha:
Nej
Skyddad skogsmark inom övriga skyddstyper i ha:
Nej
Skapad datum
2020-08-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000001O