Skyddad natur ovanför gränsen för fjällnära skog, andel i procent per naturtyp. Uppdateras ej. År 2014 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

naturtyp Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Nationalpark
Beslut om att inrätta nationalpark fattas av riksdag och regering. Naturvårdsverket ansvarar för beslutsunderlag och planering av nationalparkerna, genom bland annat Nationalparksplan för Sverige. Ett större sammanhängande område av viss landskapstyp kan med stöd av 7 kap. 2 § miljöbalken inrättas som nationalpark. Området bör befinna sig i “naturligt tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick”. En förutsättning är att staten äger marken.
Naturreservat
Naturreservat bildas av länsstyrelserna och kommunerna med stöd av 7 kap. 4-6 § miljöbalken. I Sverige och i många andra länder är bildande av naturreservat ett av de vanligaste sätten att skydda värdefull natur på ett långsiktigt sätt. Naturreservat kan bildas enligt 7 kap. 4 § miljöbalken.
Gränsen för fjällnära skog
Gränsen för fjällnära skog är sammanställd 1993 och 1994 av SLU/Institutionen för skogstaxering. Den utgår från Skogsstyrelsens förordning (SKSFS 1991:3) om gränserna för fjällnära skog.
Naturtypskartering
I samverkan med länsstyrelserna karterar Naturvårdsverket kontinuerligt naturtypsfördelningen inom samtliga nationalparker och naturreservat. Karteringen görs med hjälp av satellitbilder. Statistik från naturtypskarteringen finns i databasen VIC Natur på objektsnivå.
I naturtypskarteringen har det ingått att utifrån data om skyddad skog i respektive reservat fördela skogstyperna som skyddade eller ej skyddade.
2011 kompletterades naturtypskarteringen med skogar i fjällregionen, vilket ger en homogen kartering av skogstyper som omfattar hela Sverige. Naturtyper inom den fjällnära regionen redovisas också utifrån flygbildstolkade vegetationskartor, som ger en mer detaljerad naturtypsindelning av de öppna fjällvegetationstyperna.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-05-23
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Naturreservat:
procent
Nationalparker:
procent
Naturreservat och nationalparker:
procent
Referenstid
Naturreservat:
31 december
Nationalparker:
31 december
Naturreservat och nationalparker:
31 december
Datatyp
Naturreservat:
Stock
Nationalparker:
Stock
Naturreservat och nationalparker:
Stock
Kalenderkorrigerad
Naturreservat:
Nej
Nationalparker:
Nej
Naturreservat och nationalparker:
Nej
Säsongsrensad
Naturreservat:
Nej
Nationalparker:
Nej
Naturreservat och nationalparker:
Nej
Skapad datum
2020-08-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000001U