Nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden, efter region. År 1998 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region

skyddsform Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Naturreservat bildas av länsstyrelserna och kommunerna med stöd av 7 kap. 4-6 § miljöbalken. I Sverige och i många andra länder är bildande av naturreservat ett av de vanligaste sätten att skydda värdefull natur på ett långsiktigt sätt. Naturreservat kan bildas enligt 7 kap. 4 § miljöbalken.
Med stöd av 7 kap. 11 § miljöbalken kan speciella och/eller värdefulla biotoper skyddas. Skyddet omfattar mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som av annan orsak är särskilt skyddsvärda. Inom områdena får inte verksamhet bedrivas som kan skada naturmiljön. I allmänhet används denna skyddsform för att bevara nyckelbiotoper. Biotopskyddsområden i skogsmark (SBO) hanteras av Skogsstyrelsen och skyddas av paragraf 6 i områdesskyddsförordningen. Även enskilda kommuner kan bilda biotopskyddsområden enligt paragraf 7 i områdesskyddsförordningen. Biotopskyddsområden i jordbruksmark (ÖBO) hanteras av länsstyrelserna och kommunerna och skyddas av paragraferna 5 och 7 i områdesskyddsförordningen.
Förändringar i indelningar av län och kommuner påverkar statistiken för vissa år. För mer infomtion, se SCB:s uttagssystem för regionala indelningar: REGINA.
Värde saknas anges med "..".
Andelar och arealer kan inte summeras, eftersom överlapp mellan skyddstyper kan förekomma.
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
Beslut om att inrätta nationalpark fattas av riksdag och regering. Naturvårdsverket ansvarar för beslutsunderlag och planering av nationalparkerna, genom bland annat Nationalparksplan för Sverige. Ett större sammanhängande område av viss landskapstyp kan med stöd av 7 kap. 2 § miljöbalken inrättas som nationalpark. Området bör befinna sig i “naturligt tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick”. En förutsättning är att staten äger marken.
Skyddsformen naturvårdsområde infördes i naturvårdslagen 1974 och upphörde i och med införandet av miljöbalken 1999. Områdena förekommer främst i marina miljöer och skogsområden avsedda för friluftsliv. De områden som inrättats ska vid tillämpningen av miljöbalken anses som naturreservat. Lagstiftningen gav dock denna skyddsform en stor begränsning, då föreskrifterna inte får vara så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom området. Därför finns det skäl att särskilja naturvårdsområdena i statistikredovisningen även fortsättningsvis, bland annat då vi redovisar skydd av skog.
tabellinnehåll
Antal
Förekomsten av skyddade områden redovisas per region. Detta medför att en summering av antalsuppgifterna inte blir korrekta i de fall ett område sträcker sig över flera regioner.Vill man således veta t ex totala antalet nationalparker i riket väljer man regionen riket.
Antal
Överlappande objekt kan förekomma i statistik över antal skyddade områden.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-27
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Totalareal i hektar:
hektar
Totalareal, andel i procent:
procent
Landareal i hektar:
hektar
Landareal, andel i procent:
procent
Referenstid
Antal:
31 december
Totalareal i hektar:
31 december
Totalareal, andel i procent:
31 december
Landareal i hektar:
31 december
Landareal, andel i procent:
31 december
Datatyp
Antal:
Stock
Totalareal i hektar:
Stock
Totalareal, andel i procent:
Stock
Landareal i hektar:
Stock
Landareal, andel i procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Totalareal i hektar:
Nej
Totalareal, andel i procent:
Nej
Landareal i hektar:
Nej
Landareal, andel i procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Totalareal i hektar:
Nej
Totalareal, andel i procent:
Nej
Landareal i hektar:
Nej
Landareal, andel i procent:
Nej
Skapad datum
2020-08-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003HI