Natura 2000-områden, antal och areal efter region. År 2002 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

skyddsform Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Natura 2000 omfattar värdefulla naturområden med arter och/eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. Skyddet består av två olika typer av områden:

- SPA (Special Protection Areas) är särskilda skyddsområden för vissa fågelarter och styrs av fågeldirektivet.

- SCI (Sites of Community Interest) är områden av gemenskapsintresse för andra artgrupper av växter och djur samt för naturtyper. Styrs av art- och habitatdirektivet.

Sverige och övriga EU-länder ska se till att nödvändiga bevarandeåtgärder vidtas i områdena enligt gällande direktiv. Bestämmelserna i direktiven är införda i bl.a. miljöbalken och gäller båda typerna av Natura 2000-områden. Alla områden är av riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken. Tillstånd krävs enligt 7 kap. 28a § miljöbalken för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett sådant område. De flesta Natura 2000-områden är även skyddade som nationalpark eller naturreservat. Sedan 2011 är de flesta områden dessutom utpekade som särskilda bevarandeområden (SAC), med fastställda bevarandeplaner.

Många områden är föreslagna både som SPA och SCI och överlappar därför varandra. I statistiken över arealer inom både SPA och SCI är överlappen borträknade.

Mer information om Natura 2000 finns i handboken Natura 2000 i Sverige
(Naturvårdsverket 2003) och på webbplatsen www.naturvardsverket.se/natura2000
Förändringar i indelningar av län och kommuner påverkar statistiken för vissa år. För mer infomtion, se SCB:s uttagssystem för regionala indelningar: REGINA.
region
Ekonomisk zon (EEZ)
Området utanför Sveriges territorialgränser. Består i den här statistiken endast av havsyta.
Utanför Sveriges territorium och den ekonomiska zonen finns havsarealer med Natura 2000, vilka utgörs av mindre kantdelar av Natura 2000 där huvuddelen är belägna i den ekonomiska zonen eller på svenskt territorium. Att arealer hamnar där beror på skillnader i datakvalitet och skalnivåer. Dessa arealer ingår i statistiken på riksnivå, men inte i statistiken på länsnivå.
region
Ekonomisk zon (EEZ)
Området utanför Sveriges territorialgränser. Består i den här statistiken endast av havsyta.
Utanför Sveriges territorium och den ekonomiska zonen finns havsarealer med Natura 2000, vilka utgörs av mindre kantdelar av Natura 2000 där huvuddelen är belägna i den ekonomiska zonen eller på svenskt territorium. Att arealer hamnar där beror på skillnader i datakvalitet och skalnivåer. Dessa arealer ingår i statistiken på riksnivå, men inte i statistiken på länsnivå.
region
Ekonomisk zon (EEZ)
Området utanför Sveriges territorialgränser. Består i den här statistiken endast av havsyta.
Utanför Sveriges territorium och den ekonomiska zonen finns havsarealer med Natura 2000, vilka utgörs av mindre kantdelar av Natura 2000 där huvuddelen är belägna i den ekonomiska zonen eller på svenskt territorium. Att arealer hamnar där beror på skillnader i datakvalitet och skalnivåer. Dessa arealer ingår i statistiken på riksnivå, men inte i statistiken på länsnivå.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-27
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Totalareal i hektar:
hektar
Landareal i hektar:
hektar
Referenstid
Antal:
31 december
Totalareal i hektar:
31 december
Landareal i hektar:
31 december
Datatyp
Antal:
Stock
Totalareal i hektar:
Stock
Landareal i hektar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Totalareal i hektar:
Nej
Landareal i hektar:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Totalareal i hektar:
Nej
Landareal i hektar:
Nej
Skapad datum
2020-08-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003HP