Djur- och växtskyddsområden efter region. År 1998 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I syfte att skydda sällsynta eller störningskänsliga djur- eller växtarter kan länsstyrelsen eller kommunen med stöd av 7 kap. 12 § miljöbalken inrätta djur- och växtskyddsområden (DVO). Föreskrifterna innebär att allmänheten, och i vissa fall även markägaren, inte får vistas inom området under en viss tid av året. Föreskrifterna kan även begränsa rätten till jakt och fiske. De vanligaste motiven för djur- och växtskyddsområden är att skydda fåglars häckningsområden under häckningstid (fågelskyddsområde) eller sälars uppehållsplatser (sälskyddsområde). Djur- och växtskyddsområden reglerar endast tillträde, jakt och fiske men är inte en ändrad markanvändning, på det sätt som naturreservat, nationalparker och biotopskyddsområden skyddar naturmiljön.
Föreskrifter om tillträdesförbud kan även meddelas inom ramen för ett förordnande om nationalpark, eller som föreskrifter inom naturreservat, kulturreservat, naturvårdsområde eller naturminne. De områden som berörs av tillträdesförbud på detta sätt redovisas inte i den här tabellen.
Områden för myskoxar:
Området Myskoxar, Tännäs (Jämtlands län) och Myskoxarna (Dalarnas län) ingår inte i statistiken. Förbudet avser skyddszon runt djuren.
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 byter Heby kommun länstillhörighet, från Västmanlands län till Uppsala län. Statistiken till och med 2006 har inte justerats utifrån länsbytet.
14 Västra Götalands län
Värden för Västra Götaland år 2007 och 2008 avser 2006 års värden.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 byter Heby kommun länstillhörighet, från Västmanlands län till Uppsala län. Statistiken till och med 2006 har inte justerats utifrån länsbytet.
tabellinnehåll
Antal
Antal per län kan inte summeras till antal i riket, pga av att några områden sträcker sig över flera län.

P.g.a. av sammanslagningar har antalet djur- och växtskyddsområden i Skåne län minskat år 2008 jämfört med föregående år.

P.g.a. av sammanslagningar har antalet djur- och växtskyddsområden i Blekinge län minskat år 2009 jämfört med föregående år.

Skillnad i antal djur- och växtskyddsområden, år 2013 jämfört med tidigare år, beror delvis på en ny beräkningsmetod. I grundregistret kan flera objekt grupperas och få ett gemensamt ID, pga. att de ingår i samma beslut. Innan 2013 beräknades antalet områden utifrån antalet ID. Från och med 2013 räknas istället antalet enskilda objekt.
år
2007
Den kraftiga ökningen av landareal i Södermanlands och Östergötlands län beror på registertekniska skäl.
2008
Den kraftiga ökningen av landareal i Södermanlands och Östergötlands län beror på registertekniska skäl.
2012
Förändringar i statistiken beror delvis på kvalitetsförbättringar av data.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-27
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Total areal i hektar:
hektar
Total landareal i hektar:
hektar
Andel av total areal i procent:
procent
Referenstid
Antal:
31 december
Total areal i hektar:
31 december
Total landareal i hektar:
31 december
Andel av total areal i procent:
31 december
Datatyp
Antal:
Stock
Total areal i hektar:
Stock
Total landareal i hektar:
Stock
Andel av total areal i procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Total areal i hektar:
Nej
Total landareal i hektar:
Nej
Andel av total areal i procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Total areal i hektar:
Nej
Total landareal i hektar:
Nej
Andel av total areal i procent:
Nej
Skapad datum
2020-08-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000025