Statistikdatabasen
Med partisympati efter sammanräknad inkomst (olika inkomstår, se not) och parti. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) 2 ggr/år 1998M05 - 2007M05
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

sammanräknad inkomst

Totalt 11 Valda

Sök

parti Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

2 ggr/år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

sammanräknad inkomst
OBS! Olika inkomstår: Maj-98: inkomstår 1995. Nov-98 och maj-99: inkomstår 1996. Nov-99: inkomstår 1997. Maj-00 och nov-00: inkomstår 1998. Maj-01 och nov-01: inkomstår 1999. Maj-02 och nov-02: inkomstår 2000 osv. I redovisningsgruppen 0 kr ingår icke deklarationspliktiga och andra som vid taxering icke registrerats med sammanräknad inkomst. En stor grupp är studerande och en annan är pensionärer med låg pension. Sammanräknad inkomst är det gamla taxeringsbegreppet - här avses summan av förvärvsinkomst och kapitalinkomst inklusive sjöinkomst.
tabellinnehåll
Svarsfördelning, procent
Observera att Partisympatiundersökningen (PSU) bygger på intervjuer i ett stickprov som är ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval. De redovisade procenttalen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks som felmarginal och är beroende både av procenttalets storlek och av antalet intervjuade i redovisningsgruppen - ju fler intervjuade desto mindre felmarginal. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer. Partisympatifördelningar är inte direkt jämförbara med valresultat bl.a. eftersom frågorna ej gäller partival utan bästa parti. Partisympati (bästa parti) mätts med följande frågor: Fråga 1 Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra? Om JA: Fråga 2: Vilket parti är det? Annars: Fråga 3: Men vilket parti har du störst sympati för? Svaren på frågorna 2 och 3 bildar tillsammans partisympati.
Felmarginal, ±
Felmarginalen är lika med procentskattningens dubbla standardavvikelse. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir således ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2007-06-14
Kontakt
Mikaela Järnbert, SCB
+46 010-479 42 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Johan Eklund, SCB
+46 010-479 45 38
johan.eklund@scb.se

Enhet
Svarsfördelning, procent:
procent
Felmarginal, ±:
procentenheter
Referenstid
Svarsfördelning, procent:
Maj och november resp år
Felmarginal, ±:
Maj och november resp år
Datatyp
Svarsfördelning, procent:
Stock
Felmarginal, ±:
Stock
Kalenderkorrigerad
Svarsfördelning, procent:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Säsongsrensad
Svarsfördelning, procent:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Skapad datum
2020-09-27
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0201C9