EMU-sympati (PSU) efter kön och ålder. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) 2 ggr/år 1997M11 - 2003M05
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 7 Valda

Sök

EMU-sympati Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

2 ggr/år Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Svarsfördelning, procent
Observera att Partisympatiundersökningen (PSU) bygger på intervjuer i ett stickprov som är ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval. De redovisade procenttalen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks som felmarginal och är beroende både av procenttalets storlek och av antalet intervjuade i redovisningsgruppen - ju fler intervjuade desto mindre felmarginal. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.
Svarsfördelning, procent
Frågan löd (t.o.m. 2001M11): Flera länder inom EU har bildat den europeiska valutaunionen - EMU - som bl.a. kommer att innebära gemensam valuta i länderna. Om vi skulle rösta om en svensk anslutning till EMU, hur skulle du då rösta - för eller mot anslutning?
Svarsfördelning, procent
Frågan löd (f.o.m. 2002M05): Flera länder inom EU har bildat den europeiska valutaunionen - EMU - som bl.a. innebär gemensam valuta i dessa länder. Om vi skulle rösta om en svensk anslutning till EMU, hur skulle du då rösta - för eller mot anslutning?
Svarsfördelning, procent
Frågan löd (f.o.m. 2003M05): I höst har vi folkomröstning i Sverige. Hur skulle du göra om folkomröstningen var idag? Skulle du rösta JA eller NEJ på frågan: Anser du att Sverige skall införa euron som valuta? JA-svar redovisas som FÖR, NEJ-svar redovisas som MOT.
Felmarginal, ±
Felmarginalen är lika med procentskattningens dubbla standardavvikelse. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir således ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2003-06-17
Kontakt
Regina Vilkénas, SCB
+46 010-479 41 18
Regina.Vilkenas@scb.se

Enhet
Svarsfördelning, procent:
procent
Felmarginal, ±:
procentenheter
Referenstid
Svarsfördelning, procent:
Maj och november resp år
Felmarginal, ±:
Maj och november resp år
Datatyp
Svarsfördelning, procent:
Stock
Felmarginal, ±:
Stock
Kalenderkorrigerad
Svarsfördelning, procent:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Säsongsrensad
Svarsfördelning, procent:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Skapad datum
2020-08-11
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0201EC