Med/utan partisympati efter inkomstintervall (olika inkomstår, se not). Nettourvalet. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) 2 ggr/år 2007M11 - 2010M11
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

inkomstintervall efter percentiler Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

partisympatistatus Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

2 ggr/år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I anslutning till publicering av PSU i november 2009 har uppgifter om partisympatier i maj 2009 reviderats för inkomstgrupperna 0-20% och 21-40%. Tidigare använda gränsvärden för dessa kvintiler var felaktiga och har rättats upp.
inkomstintervall efter percentiler
Med inkomst avses här summan av den sammanräknade förvärvsinkomsten, dvs. inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Inkomst av kapital ingår inte. Inkomstklasserna är baserade på percentiler och redovisas i följande grupper: 0-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100. De är beräknade utifrån hela Sveriges befolkning över 18 år. De personer som saknat deklarerad inkomst eller av andra skäl inte deklarerat någon inkomst redovisas i en separat grupp. Uppgifter för 2006 avser inkomster år 2004 enligt 2005 års taxering. Uppgifter för 2007 avser inkomster år 2005 enligt 2006 års taxering. Uppgifter för 2008 avser inkomster år 2006 enligt 2007 års taxering.
tabellinnehåll
Nettourvalet, procent
Observera att Partisympatiundersökningen (PSU) bygger på intervjuer i ett stickprov som är ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval. De redovisade procenttalen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks som felmarginal och är beroende både av procenttalets storlek och av antalet intervjuade i redovisningsgruppen - ju fler intervjuade desto mindre felmarginal. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer. Partisympatifördelningar är inte direkt jämförbara med valresultat bl.a. eftersom frågorna ej gäller partival utan bästa parti. Partisympati (bästa parti) mätts med följande frågor: Fråga 1 Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra? Om JA: Fråga 2: Vilket parti är det? Annars: Fråga 3: Men vilket parti har du störst sympati för? Svaren på frågorna 2 och 3 bildar tillsammans partisympati.
Felmarginal, ±
Felmarginalen är lika med procentskattningens dubbla standardavvikelse. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir således ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-12-08
Kontakt
Mikaela Järnbert, SCB
+46 010-479 42 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Johan Eklund, SCB
+46 010-479 45 38
johan.eklund@scb.se

Enhet
Nettourvalet, procent:
procent
Felmarginal, ±:
procentenheter
Referenstid
Nettourvalet, procent:
Maj och november resp år
Felmarginal, ±:
Maj och november resp år
Datatyp
Nettourvalet, procent:
Stock
Felmarginal, ±:
Stock
Kalenderkorrigerad
Nettourvalet, procent:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Säsongsrensad
Nettourvalet, procent:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Skapad datum
2020-08-11
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0201IK