Statistikdatabasen
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

partisympati Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

partival nu Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

2 ggr/år Markera minst ett värde

Totalt 38 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Liberalerna hette Folkpartiet fram till november 2015.
tabellinnehåll
Procentskattning
Observera att Partisympatiundersökningen (PSU) bygger på intervjuer i ett stickprov som är ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval. De redovisade procenttalen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks som felmarginal och är beroende både av procenttalets storlek och av antalet intervjuade i redovisningsgruppen - ju fler intervjuade desto mindre felmarginal. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer. Partisympatifördelningar är inte direkt jämförbara med valresultat bl.a. eftersom frågorna ej gäller partival utan bästa parti. Partisympati (bästa parti) mätts med följande frågor: Fråga 1 Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra? Om JA: Fråga 2: Vilket parti är det? Annars: Fråga 3: Men vilket parti har du störst sympati för? Svaren på frågorna 2 och 3 bildar tillsammans partisympati.
Felmarginal, ±
Felmarginalen är lika med procentskattningens dubbla standardavvikelse. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir således ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-10
Kontakt
Regina Vilkénas, SCB
+46 010-479 41 18
Regina.Vilkenas@scb.se

Enhet
Procentskattning:
procent
Felmarginal, ±:
procentenheter
Referenstid
Procentskattning:
Maj och november resp år
Felmarginal, ±:
Maj och november resp år
Datatyp
Procentskattning:
Stock
Felmarginal, ±:
Stock
Kalenderkorrigerad
Procentskattning:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Säsongsrensad
Procentskattning:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0201BA