Statistikdatabasen
Valdeltagande i Europaparlamentsval bland samtliga röstberättigade efter kön och ålder (urvalsundersökning). Valår 2004 - 2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

valår Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

ålder
Med ålder avses ålder den 31 december vid respektive valår.
ålder
Med ålder avses ålder den 31 december vid respektive valår.
ålder
Med ålder avses ålder den 31 december vid respektive valår.
ålder
Med ålder avses ålder den 31 december vid respektive valår.
ålder
Med ålder avses ålder den 31 december vid respektive valår.
tabellinnehåll
Valdeltagande, procent
Observera att valdeltagandeundersökningen är en urvalsundersökning där urvalet är ett slumpmässigt sannolikhetsurval. De redovisade procenttalen, valdeltagandet, är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks som felmarginal. Det intervall som bildas skattningen av valdeltagandet ± felmarginalen blir således ett 95 procentigt konfidensintervall, det vill säga ett intervall som med vid upprepade mätningar innehåller det sanna populationsvärdet i 95 fall av 100, givet att inga systematiska fel föreligger. Skattningar som baseras på färre än 50 observationer anses för osäkra för att anges och presenteras därför med (..).
Valdeltagande, felmarginal ±, procentenheter
Det intervall som bildas av skattningen av valdeltagandet ± felmarginalen bildar ett 95-procentigt konfidensintervall, det vill säga ett intervall som med vid upprepade mätningar innehåller det sanna populationsvärdet i 95 fall av 100, givet att inga systematiska fel föreligger.

Antal röstberättigade, 1000-tal
Observera att valdeltagandeundersökningen är en urvalsundersökning där urvalet är ett slumpmässigt sannolikhetsurval. De redovisade antalen, antalet röstberättigade, är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks som felmarginal. Det intervall som bildas av antalet röstberättigade ± felmarginalen blir således ett 95 procentigt konfidensintervall, det vill säga ett intervall som med vid upprepade mätningar innehåller det sanna populationsvärdet i 95 fall av 100, givet att inga systematiska fel föreligger. Skattningar som baseras på färre än 50 observationer anses för osäkra för att anges och presenteras därför med (..).
Antal röstberättigade, 1000-tal, felmarginal ±
Det intervall som bildas av skattningen av antalet röstberättigade ± felmarginalen bildar ett 95-procentigt konfidensintervall, det vill säga ett intervall som med vid upprepade mätningar innehåller det sanna populationsvärdet i 95 fall av 100, givet att inga systematiska fel föreligger.
Antal observationer i urvalet
Valdeltagandeundersökningen är en urvalsundersökning där urvalet är ett slumpmässigt sannolikhetsurval. De skattningar som här redovisas är baserade på ett givet antal observationer.
tabellinnehåll: Valdeltagande, procent , valår: 2004
Den statistiska metoden bakom de skattningar som här redovisas här reviderades något i samband med att uppgifter avseende 2009 års val togs fram. I samband med det har även tidigare undersökningsomgångar räknats om enligt den nya metoden. Här redovisade skattningar kan därmed avvika något från vad som tidigare redovisats avseende valdeltagandet i Europaparlamentsvalen 1995-2004.
tabellinnehåll: Valdeltagande, felmarginal ±, procentenheter , valår: 2004
Den statistiska metoden bakom de skattningar som här redovisas här reviderades något i samband med att uppgifter avseende 2009 års val togs fram. I samband med det har även tidigare undersökningsomgångar räknats om enligt den nya metoden. Här redovisade skattningar kan därmed avvika något från vad som tidigare redovisats avseende valdeltagandet i Europaparlamentsvalen 1995-2004.
tabellinnehåll: Antal röstberättigade, 1000-tal , valår: 2004
Den statistiska metoden bakom de skattningar som här redovisas här reviderades något i samband med att uppgifter avseende 2009 års val togs fram. I samband med det har även tidigare undersökningsomgångar räknats om enligt den nya metoden. Här redovisade skattningar kan därmed avvika något från vad som tidigare redovisats avseende valdeltagandet i Europaparlamentsvalen 1995-2004.
tabellinnehåll: Antal röstberättigade, 1000-tal, felmarginal ± , valår: 2004
Den statistiska metoden bakom de skattningar som här redovisas här reviderades något i samband med att uppgifter avseende 2009 års val togs fram. I samband med det har även tidigare undersökningsomgångar räknats om enligt den nya metoden. Här redovisade skattningar kan därmed avvika något från vad som tidigare redovisats avseende valdeltagandet i Europaparlamentsvalen 1995-2004.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-12-18
Kontakt
Richard Öhrvall, SCB
+46 010-479 41 58
richard.ohrvall@scb.se

Valstatistik, SCB
+46 010-479 44 10
valstatistik@scb.se

Enhet
Valdeltagande, procent:
procent
Valdeltagande, felmarginal ±, procentenheter:
procentenheter
Antal röstberättigade, 1000-tal:
1000-tals personer
Antal röstberättigade, 1000-tal, felmarginal ±:
1000-tals personer
Antal observationer i urvalet:
antal
Referenstid
Valdeltagande, procent:
Valår
Valdeltagande, felmarginal ±, procentenheter:
Valår
Antal röstberättigade, 1000-tal:
Valår
Antal röstberättigade, 1000-tal, felmarginal ±:
Valår
Antal observationer i urvalet:
Valår
Datatyp
Valdeltagande, procent:
Stock
Valdeltagande, felmarginal ±, procentenheter:
Stock
Antal röstberättigade, 1000-tal:
Stock
Antal röstberättigade, 1000-tal, felmarginal ±:
Stock
Antal observationer i urvalet:
Stock
Kalenderkorrigerad
Valdeltagande, procent:
Nej
Valdeltagande, felmarginal ±, procentenheter:
Nej
Antal röstberättigade, 1000-tal:
Nej
Antal röstberättigade, 1000-tal, felmarginal ±:
Nej
Antal observationer i urvalet:
Nej
Säsongsrensad
Valdeltagande, procent:
Nej
Valdeltagande, felmarginal ±, procentenheter:
Nej
Antal röstberättigade, 1000-tal:
Nej
Antal röstberättigade, 1000-tal, felmarginal ±:
Nej
Antal observationer i urvalet:
Nej
Skapad datum
2020-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0110A0