SILC Ekonomi och materiella tillgångar efter indikator, kommungrupp enligt indelningen 2005 och kön. Andelar i procent och skattat antal i tusental. År 2008 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

indikator Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

kommungrupp 2005

Totalt 4 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

indikator
Dokumentation kopplad till redovisningen i Statistikdatabasen finns på www.scb.se/le0101 under avsnittet Fördjupad information – Läs mer.
indikator
Kompletta tabeller inklusive jämförelser med övriga Europeiska länder finns på Eurostats webbsida
tabellinnehåll
Andel personer, procent
Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.
Skattat antal, tusental
Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
tabellinnehåll: Andel personer, procent , indikator: risk för fattigdom eller social utestängning
EU har satt upp fem mål som ska uppnås innan år 2020. Ett av dessa överordnade mål är att minska fattigdomen i Europa genom att försöka lyfta åtminstone 20 miljoner människor ur vad man definierar som risk för fattigdom eller social utestängning. EU använder tre indikatorer för att mäta risk för fattigdom eller social utestängning. Den första, risk för fattigdom, beskriver vilka inkomster människor har i relation till andra. Den andra indikatorn, allvarlig materiell fattigdom, försöker fånga brister i materiell standard. Den tredje indikatorn, låg arbetsintensitet, tar fasta på vilka som hör till hushåll där de som är i arbetsför ålder arbetat mindre än 20 procent av möjlig arbetstid. Indikatorn låg arbetsintensitet redovisar antalet personer som lever i hushåll med låg arbetsintensitet. Med det menas hushåll där hushållsmedlemmarna i arbetsför ålder arbetat mindre än 20 procent av möjlig arbetad tid. En person i arbetsför ålder är i det här sammanhanget mellan 18–59 år och man har exkluderat studenter mellan 18 och 24 år. Ingår i EU:s 2020-mål. Indikatorn Låg arbetsintensitet redovisas i Statistikdatabasen under rubriken Sysselsättning, SILC Hushåll med låg arbetsintensitet.
tabellinnehåll: Andel personer, procent , indikator: risk för fattigdom
Definieras som att leva på en disponibel inkomst som understiger 60 procent av (den ekvivalerade) medianinkomsten i landet. I den disponibla inkomsten ingår alla typer av inkomster, både lön och sociala transfereringar som pensioner och bidrag. Indikatorn mäter egentligen inte välstånd eller fattigdom, utan låg inkomst i förhållande till andra invånare i landet, vilket inte nödvändigtvis behöver innebära att individen har en låg levnadsstandard. Ingår i EU:s 2020-mål.
tabellinnehåll: Andel personer, procent , indikator: allvarlig materiell fattigdom
Definieras som att inte ha råd med en viss levnadsstandard. Detta mäts genom att undersöka om personer kan betala oförutsedda utgifter, har råd med en veckas semester per år, har råd med en måltid med kött, kyckling eller fisk varannan dag, har tillräcklig uppvärmning av bostaden, har kapital-varor som tvättmaskin, färg TV, telefon eller bil samt kan betala skulder (hypotekslån eller hyra, räkningar, avbetalningsköp eller återbetalning av lån). I Europa 2020 målet definieras allvarlig materiell fattigdom som oför-mågan att kunna betala för minst fyra av posterna. Indikatorn skiljer mellan individer som inte har råd med en viss vara eller tjänst och de som inte har denna vara eller tjänst av en annan anledning, till exempel för att de inte vill eller inte behöver det. Ingår i EU:s 2020-mål.
tabellinnehåll: Andel personer, procent , indikator: materiell fattigdom
Det här är EU:s generella mått för materiell fattigdom. Skiljer sig från måttet allvarlig materiell fattigdom ovan genom att det gäller i det här fallet avser oförmågan att kunna betala för minst tre av nio posterna ovan, i stället för fyra av nio.
tabellinnehåll: Andel personer, procent , indikator: risk för fattigdom bland de som arbetar
Risk för fattigdom (enligt definition för indikatorn risk för fattigdom) bland de som arbetar, i det här fallet de som var sysselsatta under mer än hälften av referensperioden.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-10-16
Kontakt
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB
+46 010-479 50 00
ulfsilc@scb.se

Alvaro Miranda, SCB
+46 010-479 46 65
alvaro.miranda@scb.se

Thomas Helgeson, SCB
+46 010-479 44 34
thomas.helgeson@scb.se

Enhet
Andel personer, procent:
andel
Felmarginal för andelen, procent:
andel
Skattat antal, tusental:
antal
Felmarginal för skattat antal, tusental:
antal
Datatyp
Andel personer, procent:
Flöde
Felmarginal för andelen, procent:
Flöde
Skattat antal, tusental:
Flöde
Felmarginal för skattat antal, tusental:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel personer, procent:
Nej
Felmarginal för andelen, procent:
Nej
Skattat antal, tusental:
Nej
Felmarginal för skattat antal, tusental:
Nej
Säsongsrensad
Andel personer, procent:
Nej
Felmarginal för andelen, procent:
Nej
Skattat antal, tusental:
Nej
Felmarginal för skattat antal, tusental:
Nej
Skapad datum
2020-08-06
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
LE0101CG