Utgifter för hushåll (0-79 år) (HUT) efter antal barn och utgiftsslag. (Urvalsundersökning,se fotnoter.) År 2003 - 2009
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

hushållstyp Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

utgiftsslag

Totalt 139 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Utgifter, kr/hushåll
Undersökningen bygger på uppgifter för ett slumpmässigt urval av individer t.o.m. 79 år. För de individer som ingår i urvalet hämtas uppgifter om övriga individer som ingår i det s.k. kosthushållet. Medelvärdena i tabellerna är således skattningar och hänsyn måste tas till den slumpmässiga osäkerheten i dessa. Osäkerheten uttrycks med en felmarginal som är ett 95-procentigt konfidensintervall. Detta innehåller det sanna populationsvärdet med 95 procents sannolikhet under förutsättning att det inte förekommer några systematiska (icke-slumpmässiga) fel. Alltför osäker skattning för att redovisa ersätts med två punkter.
Utgifter, kr/hushåll
Hushållet definieras som den grupp personer som bor tillsammans och har en så gemensam ekonomi att de olika personernas utgifter inte på ett meningsfullt sätt kan särskiljas, det s.k. kosthushållet.
Utgifter, kr/hushåll
För varje utgiftsslag beräknas hushållens totala utgifter och detta divideras sedan med antalet hushåll. Detta ger de genomsnittliga utgifterna för varje utgiftsslag i kronor per hushåll. Genomsnittet beräknas således på samtliga hushåll oberoende av om de har haft den aktuella utgiften eller inte under sin bokföringsperiod. Den genomsnittliga utgiften för en viss vara eller tjänst kan vara avsevärt lägre än utgiften i de hushåll som hade den aktuella utgiften under sin bokföringsperiod. Den genomsnittliga utgiften har avrundats till 10-tal kr.
Felmarginal för utgifter, ±
Vad är felmarginal? Begreppet felmarginal används i urvalsundersökningar när man vill ange osäkerhet i resultaten. Felmarginal är det tal som man lägger till respektive drar ifrån en skattning när man bildar ett konfidensintervall för det sanna populationsvärdet.
Andel av totala utgifter per hushåll
Undersökningen bygger på uppgifter för ett slumpmässigt urval av individer t.o.m. 79 år. För de individer som ingår i urvalet hämtas uppgifter om övriga individer som ingår i det s.k. kosthushållet. Medelvärdena i tabellerna är således skattningar och hänsyn måste tas till den slumpmässiga osäkerheten i dessa. Osäkerheten uttrycks med en felmarginal som är ett 95-procentigt konfidensintervall. Detta innehåller det sanna populationsvärdet med 95 procents sannolikhet under förutsättning att det inte förekommer några systematiska (icke-slumpmässiga) fel. Alltför osäker skattning för att redovisa ersätts med två punkter.
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±
Vad är felmarginal? Begreppet felmarginal används i urvalsundersökningar när man vill ange osäkerhet i resultaten. Felmarginal är det tal som man lägger till respektive drar ifrån en skattning när man bildar ett konfidensintervall för det sanna populationsvärdet.
Beräknad populationsstorlek
Skattning av antalet kosthushåll.
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter
Konsumtionsenhet är ett viktsystem som tar hänsyn till hushållets sammansättning. Alla utgifter ökar inte proportionellt med antalet personer i hushållet och det försöker man ta hänsyn till vid beräkning av konsumtionsenheter. Om utgiften divideras med den genomsnittliga konsumtionsvikt, som gäller för redovisningsgruppen, kan man göra mer rättvisande jämförelser mellan olika typer av hushåll. Ensamboende 1,0; Sammanboende 1,58; Andra vuxen 0,58; Ensamstående med delat boende 1,12; Ytterligare vuxen 0,61; Barn 0-19 år 0,48.
tabellinnehåll
Genomsnittligt antal personer
För varje redovisningsgrupp summeras antalet personer i de ingående hushållen och detta divideras sedan med antalet hushåll.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-12-08
Kontakt
Marcus Vingren, SCB
+46 010-479 63 12
marcus.vingren@scb.se

Daniel Kruse, SCB
+46 010-479 65 94
integration@scb.se

Enhet
Utgifter, kr/hushåll:
kr
Felmarginal för utgifter, ±:
kr
Andel av totala utgifter per hushåll:
procent
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±:
procentenheter
Beräknad populationsstorlek:
antal
Genomsnittligt antal personer:
antal
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
antal
Referenstid
Utgifter, kr/hushåll:
År
Felmarginal för utgifter, ±:
År
Andel av totala utgifter per hushåll:
År
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±:
År
Beräknad populationsstorlek:
År
Genomsnittligt antal personer:
År
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
År
Datatyp
Utgifter, kr/hushåll:
Medel
Felmarginal för utgifter, ±:
Medel
Andel av totala utgifter per hushåll:
Medel
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±:
Medel
Beräknad populationsstorlek:
Medel
Genomsnittligt antal personer:
Medel
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
Medel
Pristyp
Utgifter, kr/hushåll:
Löpande Priser
Felmarginal för utgifter, ±:
Löpande Priser
Andel av totala utgifter per hushåll:
Löpande Priser
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Utgifter, kr/hushåll:
Nej
Felmarginal för utgifter, ±:
Nej
Andel av totala utgifter per hushåll:
Nej
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±:
Nej
Beräknad populationsstorlek:
Nej
Genomsnittligt antal personer:
Nej
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
Nej
Säsongsrensad
Utgifter, kr/hushåll:
Nej
Felmarginal för utgifter, ±:
Nej
Andel av totala utgifter per hushåll:
Nej
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±:
Nej
Beräknad populationsstorlek:
Nej
Genomsnittligt antal personer:
Nej
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0201HD