Förmögenhetsstatistik för personer efter region, kön, tillgångar/skulder. År 2004 - 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

kön

Totalt 3 Valda

Sök

tillgångar/skulder Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I förmögenhetsstatistiken ingår fastigheter, bostadsrätter, banksparande, börsnoterade aktier, räntefonder, andra fonder än räntefonder, obligationer och övriga värdepapper samt skattpliktig försäkring. Pensionssparande ingår inte. Stora delar av hushållens övriga tillgångar (bilar, båtar, konst etc.) täcks inte i undersökningen. Tillgångarna är marknadsvärderade i löpande priser och avser den 31 december respektive undersökningsår.
Tabellvärden tas bort av sekretesskäl. Tabellvärden som bygger på antal personer färre än fem prickas/undertrycks (..) av sekretesskäl.
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
tillgångar/skulder
reala tillgångar, totalt
Inkluderar småhus, bostadsrätter, fritidshus, jordbruksfastigheter, hyresfastigheter och övriga fastigheter inklusive tomtmark.
småhus
Med småhus avses en- eller tvåfamiljshus inrättat för permanent boende, t.ex. villa eller radhus dock ej fritidshus. Småhus innehåller även bodelen i jordbruk.
bostadsrätt
Från och med år 2004 har beräkningen av värdet för bostadsrätter förändrats jämfört med tidigare år. Statistiken över bostadsrätter är därför inte helt jämförbar mellan 1999 och 2007.
fritidshus
Avser småhus inrättade till bostad för fritidsändamål för högst två familjer.
jordbruksfastighet
Används för jord- eller skogsbruk.
hyresfastighet
Flerbostadshus som kan bestå av bostäder och lokaler.
övriga fastigheter inklusive tomtmark
Omfattar tomtmark för permanentboende och fritidsändamål, industrifastigheter samt fastigheter i utlandet. Tomtmark är fr.o.m. 2003 års statistik marknadsvärderad enligt schablon, det vill säga 33 procent högre värde än taxeringsvärdet.
finansiella tillgångar, totalt
Finansiella tillgångar indelas i bankmedel, räntefonder, andra fonder än räntefonder, börsnoterade aktier, obligationer och övriga värdepapper samt skattepliktig försäkring. Privat pensionssparande ingår inte. Samtliga finansiella tillgångar i denna statistik kommer från de kontrolluppgifter som samlas in av Skatteverket och som där används i arbetet med deklaration och beskattning.
bankmedel
Avser behållning på bankkonton m.m. Från och med år 2006 förbättrades statistiken över banktillgångar beroende på att banker blev ålagda att lämna uppgift för alla
konton med behållning över 10 000 kr. Tidigare har kravet varit att årsräntan ska överstiga 100 kr på ett konto för att uppgift skulle lämnas. År 2006 ökade totalsumman och andelen personer med banktillgångar till följd av detta.
räntefonder
Räntefonder placerar fondmedel i obligationer och andra räntebärande värdepapper. Svenska räntefonder är i regel förmögenhetsskattepliktiga till 100 procent av marknadsvärdet medan utländska räntefonder är förmögenhetsskattepliktiga till 80 procent av marknadsvärdet. Från och med 2006 års statistik har klassificeringen av fonder förändrats. Tidigare år har fonderna indelats efter dess skatteklass (svenska räntefonder respektive övriga fonder) men från och med 2006 används istället en annan kategorisering av fonderna. Dessutom ingår från år 2006 även utländska räntefonder bland räntefonderna, tidigare ingick dessa bland andra fonder. Förändringarna innebär att värdet av räntefonder mer än fördubblades till 2006, och att andra fonder minskade något.
fonder exklusive räntefond
I andra fonder än räntefonder ingår aktiefonder, blandfonder, hedgefonder och övriga fonder. Dessa fonder är i regel förmögenhetsskattepliktiga till 80 procent av marknadsvärdet. Detta gäller fram till 2006 då förmögenhetsskatten fortfarande fanns kvar. Förändringar i klassificeringen av fonder har skett för 2006 års statistik, för mer information se fotnoten för räntefonder.
börsnoterade aktier
Avser marknadsvärde på börsnoterade aktier. Huvudsakligen aktier registrerade på OMX/Stockholmsbörsen.
obligationer och övriga värdepapper
Här ingår bl.a. premieobligationer (omsatta efter 1995) och andra räntebärande obligationer, optioner, emmissionsrätter och konverteringslån. Räntebärande värdepapper är förmögenhetsskattepliktiga till hela det noterade värdet. Förmögenhetsskatten på de övriga värdepappren under denna rubrik är 80 procent av marknadsvärdet fram till år 2006.
skattepliktig försäkring
I skattepliktig försäkring ingår förmögenhetsskattepliktig kapitalförsäkring som är en form av livförsäkring. Skattepliktig försäkring kan också vara en s.k. unit link-försäkring och pengarna är då placerade i fonder. Innehåller fr.o.m. år 2002 även utländska förmögenhetsskattepliktiga försäkringar.
övriga reala och finansiella tillgångar
Övriga reala och finansiella tillgångar är en restpost som utgörs av skillnaden mellan taxerad förmögenhet och motsvarande belopp från registerdata. Denna post finns ej för 2007 eftersom uppgiften då ej var tillgänglig på grund av att förmögenhetsskatten avskaffats.
sammanlagda skulder
Avser skuld från Skatteverkets kontrolluppgiftsregister. Här ingår även skuld som uppstår vid en jämförelse mellan taxerad skuld från självdeklarationen och motsvarande belopp från registerdata, t.ex. utlandsskulder och skulder mellan privatpersoner (dock inte för år 2007 då förmögenhetsskatten ej fanns kvar).
studieskulder
Studieskuld särredovisas ur kontrolluppgiftsskulden med hjälp av uppgifter från Centrala studiestödsnämnden (CSN).
nettoförmögenhet
Nettoförmögenhet är marknadsvärderade tillgångar minus skulder. Nettoförmögenheten kan således även vara negativ.
år
2006
Fastighetsuppgifterna har korrigerats för åren 2006 och 2007. Det har påverkat statistiken över reala tillgångar (exkl. bostadsrätter), nettoförmögenhet och summa tillgångar. Korrigerade siffror publicerades 22 mars 2010, kl 09.30.
2007
Fastighetsuppgifterna har korrigerats för åren 2006 och 2007. Det har påverkat statistiken över reala tillgångar (exkl. bostadsrätter), nettoförmögenhet och summa tillgångar. Korrigerade siffror publicerades 22 mars 2010, kl 09.30.
tabellinnehåll: Antal personer som har respektive tillgång/skuld , region: 0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
tabellinnehåll: Medelvärde för personer som äger tillgång/har skuld, tkr , region: 0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
tabellinnehåll: Totalsumma, milj kr , region: 0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
tabellinnehåll: Medelvärde, tillgångar och skulder för samtliga personer, tkr , region: 03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
tabellinnehåll: Antal personer som har respektive tillgång/skuld , tillgångar/skulder: fritidshus
Används för jord- eller skogsbruk.
tabellinnehåll: Medelvärde för personer som äger tillgång/har skuld, tkr , tillgångar/skulder: fritidshus
Används för jord- eller skogsbruk.
tabellinnehåll: Medelvärde, tillgångar och skulder för samtliga personer, tkr , tillgångar/skulder: fritidshus
Används för jord- eller skogsbruk.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-03-22
Kontakt
Peter Gärdqvist, SCB
+46 010-479 67 85
Peter.Gardqvist@scb.se

Enhet
Totalsumma, milj kr:
milj kr
Antal personer som har respektive tillgång/skuld:
antal
Medelvärde, tillgångar och skulder för samtliga personer, tkr:
tkr
Medelvärde för personer som äger tillgång/har skuld, tkr:
tkr
Referenstid
Totalsumma, milj kr:
31 december
Antal personer som har respektive tillgång/skuld:
31 december
Medelvärde, tillgångar och skulder för samtliga personer, tkr:
31 december
Medelvärde för personer som äger tillgång/har skuld, tkr:
31 december
Datatyp
Totalsumma, milj kr:
Stock
Antal personer som har respektive tillgång/skuld:
Stock
Medelvärde, tillgångar och skulder för samtliga personer, tkr:
Stock
Medelvärde för personer som äger tillgång/har skuld, tkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Totalsumma, milj kr:
Nej
Antal personer som har respektive tillgång/skuld:
Nej
Medelvärde, tillgångar och skulder för samtliga personer, tkr:
Nej
Medelvärde för personer som äger tillgång/har skuld, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Totalsumma, milj kr:
Nej
Antal personer som har respektive tillgång/skuld:
Nej
Medelvärde, tillgångar och skulder för samtliga personer, tkr:
Nej
Medelvärde för personer som äger tillgång/har skuld, tkr:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0104A1