Förmögenhetsstatistik för personer efter region, kön, ålder, tillgångar/skulder. År 2004 - 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 7 Valda

Sök

tillgångar/skulder Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I förmögenhetsstatistiken ingår fastigheter, bostadsrätter, banksparande, börsnoterade aktier, räntefonder, andra fonder än räntefonder, obligationer och övriga värdepapper samt skattpliktig försäkring. Pensionssparande ingår inte. Stora delar av hushållens övriga tillgångar (bilar, båtar, konst etc.) täcks inte i undersökningen. Tillgångarna är marknadsvärderade i löpande priser och avser den 31 december respektive undersökningsår.
Tabellvärden tas bort av sekretesskäl. Tabellvärden som bygger på antal personer färre än fem prickas/undertrycks (..) av sekretesskäl.
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
tillgångar/skulder
reala tillgångar, totalt
Inkluderar småhus, bostadsrätter, fritidshus, jordbruksfastigheter, hyresfastigheter och övriga fastigheter inklusive tomtmark.
finansiella tillgångar, totalt
Finansiella tillgångar indelas i bankmedel, räntefonder, andra fonder än räntefonder, börsnoterade aktier, obligationer och övriga värdepapper samt skattepliktig försäkring. Privat pensionssparande ingår inte. Samtliga finansiella tillgångar i denna statistik kommer från de kontrolluppgifter som samlas in av Skatteverket och som där används i arbetet med deklaration och beskattning.
sammanlagda skulder
Avser skuld från Skatteverkets kontrolluppgiftsregister. Här ingår även skuld som uppstår vid en jämförelse mellan taxerad skuld från självdeklarationen och motsvarande belopp från registerdata, t.ex. utlandsskulder och skulder mellan privatpersoner (dock inte för år 2007 då förmögenhetsskatten ej fanns kvar).
nettoförmögenhet
Nettoförmögenhet är marknadsvärderade tillgångar minus skulder. Nettoförmögenheten kan således även vara negativ.
år
2006
Fastighetsuppgifterna har korrigerats för åren 2006 och 2007. Det har påverkat statistiken över reala tillgångar (exkl. bostadsrätter), nettoförmögenhet och summa tillgångar. Korrigerade siffror publicerades 22 mars 2010, kl 09.30.
2007
Fastighetsuppgifterna har korrigerats för åren 2006 och 2007. Det har påverkat statistiken över reala tillgångar (exkl. bostadsrätter), nettoförmögenhet och summa tillgångar. Korrigerade siffror publicerades 22 mars 2010, kl 09.30.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-03-22
Kontakt
Peter Gärdqvist, SCB
+46 010-479 67 85
Peter.Gardqvist@scb.se

Enhet
Totalsumma, milj kr:
milj kr
Antal personer som har respektive tillgång/skuld:
antal
Medelvärde, tillgångar och skulder för samtliga personer, tkr:
tkr
Medelvärde för personer som äger tillgång/har skuld, tkr:
tkr
Referenstid
Totalsumma, milj kr:
31 december
Antal personer som har respektive tillgång/skuld:
31 december
Medelvärde, tillgångar och skulder för samtliga personer, tkr:
31 december
Medelvärde för personer som äger tillgång/har skuld, tkr:
31 december
Datatyp
Totalsumma, milj kr:
Stock
Antal personer som har respektive tillgång/skuld:
Stock
Medelvärde, tillgångar och skulder för samtliga personer, tkr:
Stock
Medelvärde för personer som äger tillgång/har skuld, tkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Totalsumma, milj kr:
Nej
Antal personer som har respektive tillgång/skuld:
Nej
Medelvärde, tillgångar och skulder för samtliga personer, tkr:
Nej
Medelvärde för personer som äger tillgång/har skuld, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Totalsumma, milj kr:
Nej
Antal personer som har respektive tillgång/skuld:
Nej
Medelvärde, tillgångar och skulder för samtliga personer, tkr:
Nej
Medelvärde för personer som äger tillgång/har skuld, tkr:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0104B1