Statistikdatabasen
Finansräkenskaper efter sektor, kontopost och motsektor (ENS2010). År 1995 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

sektor

Totalt 23 Valda

Sök

kontopost

Totalt 75 Valda

Sök

motsektor

Totalt 23 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Finansräkenskaperna visar finansiella tillgångar och skulder (kontoposter), ställningsvärden och transaktioner, för olika samhällssektorer. För respektive sektor fördelas varje kontopost efter motsektor. Definitioner och koder baseras på det Europeiska Nationalräkenskapssystemet (ENS2010). De finansiella tillgångarna är markerade med ett A (assets) och skulderna med ett L (liabilities) i koden för kontopost (2:a positionen). Vissa uppgifter redovisas med noll då de ej är tillgängliga men kan förekomma.

Finansräkenskaperna baseras på förordningen ENS 2010 (Europeiska Nationalräkenskaps-systemet), vilken i sin tur baseras på SNA 2008 (System of National Accounts). SNA 2008 har tagits fram i samarbete med de stora internationella organisationerna FN, OECD, EU, IMF och Världsbanken. ENS 2010 är en tillämpning av SNA 2008 för EU-länderna. Anpassningen till ENS innebar bl.a. ändrad sektorindelning, nya finansobjekt och nya definitioner av vissa finansobjekt. Tidigare baserades finansräkenskaperna på rekommendationen ENS 95 som i sin tur baserades på SNA 93.
sektor
S128 Försäkringsbolag
En del av bolagen i sektor S128 Försäkringsbolag har flyttas till sektor S129 Pensionsinstitut från och med 2009.
S129 Pensionsinstut
En del av bolagen i sektor S128 Försäkringsbolag har flyttas till sektor S129 Pensionsinstitut från och med 2009.
kontopost
FA1200 Särskilda dragningsrätter (SDR)
Redovisningen av det finansiella instrumentet Särskilda dragningsrätter (SDR) förändrades i och med övergången till ENS 2010. Tidigare redovisades denna som en tillgång för riksbanken, men det redovisades ingen motpart för skulden. Nu kommer utlandet (alla IMF:s medlemsstater) redovisas som motpart till skulden. Riksbanken kommer även redovisa en skuld i SDR där motparten är utlandet. Skulden av SDR i Riksbankens balansräkning kallas motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF. Principerna bakom finansräkenskap är att varje tillgång ska motsvaras av en lika stor skuld i någon annan del av ekonomin eller mot utlandet. Genom att ta med SDR även på skuldsidan blir Finansräkenskaperna mer fullständig.
FA4000 Lån, totalt
Enligt ENS 2010 ska korta och långa lån i finansräkenskaperna redovisas uppdelade. För de monetära finansinstitutens utlåning finns denna uppdelning från år fjärde kvartalet 2003 kvartal. Uppdelningen görs enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Dessutom redovisades finansiell leasing som ett eget finansiellt instrument under utlåningen. I den nya uppdelningen redovisas den totala utlåningen uppdelat på korta och långa lån enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Data för leasing kan istället hämtas från Finansmarknadsstatistiken på www.scb.se.
FA4100 Kortfristiga lån
Enligt ENS 2010 ska korta och långa lån i finansräkenskaperna redovisas uppdelade. För de monetära finansinstitutens utlåning finns denna uppdelning från år fjärde kvartalet 2003 kvartal. Uppdelningen görs enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Dessutom redovisades finansiell leasing som ett eget finansiellt instrument under utlåningen. I den nya uppdelningen redovisas den totala utlåningen uppdelat på korta och långa lån enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Data för leasing kan istället hämtas från Finansmarknadsstatistiken på www.scb.se.
FA4200 Långfristiga lån
Enligt ENS 2010 ska korta och långa lån i finansräkenskaperna redovisas uppdelade. För de monetära finansinstitutens utlåning finns denna uppdelning från år fjärde kvartalet 2003 kvartal. Uppdelningen görs enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Dessutom redovisades finansiell leasing som ett eget finansiellt instrument under utlåningen. I den nya uppdelningen redovisas den totala utlåningen uppdelat på korta och långa lån enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Data för leasing kan istället hämtas från Finansmarknadsstatistiken på www.scb.se.
FA5110 Noterade aktier
Transaktioner i svenska börsnoterade aktier har fördelats på olika sektorer från och med första kvartalet 2011 och framåt. Det har även skett en översyn och allmän förbättring av beräkningsmodellen. Detta har medfört revideringar av den totala nivån för transaktioner i aktier. Sektorfördelningen baserar på kompletterade information från Aktieägarstatistiken vilken är den primärkällan för beräkningen av ställningsvärden och transaktioner för svenska börsnoterade aktier. Tidigare rapporterades transaktionerna i svenska börsnoterade aktier endast som en post. Data innan första kvartalet 2011 publiceras fortfarande på detta sätt, men kommer sektorfördelas inom kort.
FA5120 Onoterade aktier
Enligt ENS 2010 ska innehav i onoterade aktier redovisas till marknadsvärde. Denna redovisning finns i Finansräkenskaperna från och med första kvartalet 2002. Enligt en modell från Eurostat marknadsvärderas svenska icke-finansiella företag som inte är noterade i förhållande till noterade bolag inom samma bransch. Undantag för marknadsvärderingen enligt denna metod har gjorts för den offentliga sektorn. Beräkningen av hushållens innehav i onoterade aktier bygger på information om hushållens mottagna utdelningar i onoterade aktiebolag i förhållande till totala utdelningar för onoterade aktiebolag. Från och med första kvartalet 2002 finns även en mer detaljerad uppdelning av innehav av onoterade aktier. För till exempel banker så kan man se vad dessa äger i onoterade bostadsinstitut. För perioden före 2002 redovisas fortfarande alla finansiella onoterade innehav ihop och till bokfört värde. Hushållen saknar innehav för denna period.
FA5190 Andra ägarandelar
Statens innehav av Riksbankens eget kapital och statliga affärsverk samt hushållens tillgångar i bostadsrättsandelar redovisas i Finansräkenskaperna som andra ägarandelar, FA5190. Övriga andelar och insatser som redovisas är ej fullständiga. Från och med första kvartalet 2003 används en annan beräkningsmetod för hushållens tillgångar i bostadsrättsandelar. Ställningsvärdena ligger på en högre nivå än tidigare och därför finns ett tidsseriebrott mellan fjärde kvartaet 2002 och första kvartalet 2003.
FA6200 Privat försäkringssparande, totalt
Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.
FA6211 Privat försäkringssparande, traditionellt
Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.
FA6212 Privat försäkringssparande, fondförsäkring
Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.
FA6300 Pensionsrätter, totalt
Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.
FA6301 Pensionsrätter, traditionellt
Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.
FA6302 Pensionsrätter, fondförsäkring
Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.
FA6303 Pensionsrätter, PPM
Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.
FA7000 Finansiella derivat
I Finansräkenskaperna redovisas transaktioner och ställningsvärden för finansiella derivat, men motsektorinformationen är ej fullständig och transaktionsuppgifterna osäkra. De värdemässigt största positionerna i finansiella derivat i Sverige finns mellan svenska banker och utlandet, både på tillgångs- och skuldsidan. Under de senaste åren har den insamlade statistiken i Betalningsbalansen för finansiella derivat fått en ökad kvalitet. Tillförlitligheten i transaktioner i finansiella derivat mellan svenska banker och utlandet kan anses vara ganska god och tidserien för transaktioner i finansiella derivat mellan monetära finansinstitut och utlandet med betalningsbalansen som källa finns i Finansräkenskaperna från första kvartalet 1999. Transaktionerna i finansiella derivat är i samma storleksordning på både tillgångs- och skuldsidan, vilket gör att de ofta tar ut varandra när ett netto beräknas. Det finansiella sparandet påverkas inte nämnvärt men blir mer tillförlitligt.
FA8900 Övriga obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter
Enligt ENS 2010 ska skatter och sociala avgifter periodiseras. Detta innebär att de ska bokföras vid den tidpunkt de uppkommer istället för när de faktiskt betalas (kassamässigt).
Behov av periodiseringar uppstår t.ex. eftersom skatter deklareras året efter inkomståret och skatten sålunda fastställs i efterhand. Periodisering av skatter och sociala avgifter finns i Finansräkenskaperna från och med första kvartalet 2001.
FL1200 Särskilda dragningsrätter (SDR)
Redovisningen av det finansiella instrumentet Särskilda dragningsrätter (SDR) förändrades i och med övergången till ENS 2010. Tidigare redovisades denna som en tillgång för riksbanken, men det redovisades ingen motpart för skulden. Nu kommer utlandet (alla IMF:s medlemsstater) redovisas som motpart till skulden. Riksbanken kommer även redovisa en skuld i SDR där motparten är utlandet. Skulden av SDR i Riksbankens balansräkning kallas motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF. Principerna bakom finansräkenskap är att varje tillgång ska motsvaras av en lika stor skuld i någon annan del av ekonomin eller mot utlandet. Genom att ta med SDR även på skuldsidan blir Finansräkenskaperna mer fullständig.
FL4000 Lån, totalt
Enligt ENS 2010 ska korta och långa lån i finansräkenskaperna redovisas uppdelade. För de monetära finansinstitutens utlåning finns denna uppdelning från år fjärde kvartalet 2003 kvartal. Uppdelningen görs enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Dessutom redovisades finansiell leasing som ett eget finansiellt instrument under utlåningen. I den nya uppdelningen redovisas den totala utlåningen uppdelat på korta och långa lån enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Data för leasing kan istället hämtas från Finansmarknadsstatistiken på www.scb.se.
FL4100 Kortfristiga lån
Enligt ENS 2010 ska korta och långa lån i finansräkenskaperna redovisas uppdelade. För de monetära finansinstitutens utlåning finns denna uppdelning från år fjärde kvartalet 2003 kvartal. Uppdelningen görs enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Dessutom redovisades finansiell leasing som ett eget finansiellt instrument under utlåningen. I den nya uppdelningen redovisas den totala utlåningen uppdelat på korta och långa lån enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Data för leasing kan istället hämtas från Finansmarknadsstatistiken på www.scb.se.
FL4200 Långfristiga lån
Enligt ENS 2010 ska korta och långa lån i finansräkenskaperna redovisas uppdelade. För de monetära finansinstitutens utlåning finns denna uppdelning från år fjärde kvartalet 2003 kvartal. Uppdelningen görs enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Dessutom redovisades finansiell leasing som ett eget finansiellt instrument under utlåningen. I den nya uppdelningen redovisas den totala utlåningen uppdelat på korta och långa lån enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Data för leasing kan istället hämtas från Finansmarknadsstatistiken på www.scb.se.
FL5110 Noterade aktier
Transaktioner i svenska börsnoterade aktier har fördelats på olika sektorer från och med första kvartalet 2011 och framåt. Det har även skett en översyn och allmän förbättring av beräkningsmodellen. Detta har medfört revideringar av den totala nivån för transaktioner i aktier. Sektorfördelningen baserar på kompletterade information från Aktieägarstatistiken vilken är den primärkällan för beräkningen av ställningsvärden och transaktioner för svenska börsnoterade aktier. Tidigare rapporterades transaktionerna i svenska börsnoterade aktier endast som en post. Data innan första kvartalet 2011 publiceras fortfarande på detta sätt, men kommer sektorfördelas inom kort.
FL5120 Onoterade aktier
Enligt ENS 2010 ska innehav i onoterade aktier redovisas till marknadsvärde. Denna redovisning finns i Finansräkenskaperna från och med första kvartalet 2002. Enligt en modell från Eurostat marknadsvärderas svenska icke-finansiella företag som inte är noterade i förhållande till noterade bolag inom samma bransch. Undantag för marknadsvärderingen enligt denna metod har gjorts för den offentliga sektorn. Beräkningen av hushållens innehav i onoterade aktier bygger på information om hushållens mottagna utdelningar i onoterade aktiebolag i förhållande till totala utdelningar för onoterade aktiebolag. Från och med första kvartalet 2002 finns även en mer detaljerad uppdelning av innehav av onoterade aktier. För till exempel banker så kan man se vad dessa äger i onoterade bostadsinstitut. För perioden före 2002 redovisas fortfarande alla finansiella onoterade innehav ihop och till bokfört värde. Hushållen saknar innehav för denna period.
FL5190 Andra ägarandelar
Statens innehav av Riksbankens eget kapital och statliga affärsverk samt hushållens tillgångar i bostadsrättsandelar redovisas i Finansräkenskaperna som andra ägarandelar, FA5190. Övriga andelar och insatser som redovisas är ej fullständiga. Från och med första kvartalet 2003 används en annan beräkningsmetod för hushållens tillgångar i bostadsrättsandelar. Ställningsvärdena ligger på en högre nivå än tidigare och därför finns ett tidsseriebrott mellan fjärde kvartaet 2002 och första kvartalet 2003.
FL6200 Privat försäkringssparande, totalt
Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.
FL6211 Privat försäkringssparande, traditionellt
Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.
FL6212 Privat försäkringssparande, fondförsäkring
Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.
FL6300 Pensionsrätter, totalt
Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.
FL6301 Pensionsrätter, traditionellt
Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.
FL6302 Pensionsrätter, fondförsäkring
Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.
FL6303 Pensionsrätter, PPM
Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.
FL7000 Finansiella derivat
I Finansräkenskaperna redovisas transaktioner och ställningsvärden för finansiella derivat, men motsektorinformationen är ej fullständig och transaktionsuppgifterna osäkra. De värdemässigt största positionerna i finansiella derivat i Sverige finns mellan svenska banker och utlandet, både på tillgångs- och skuldsidan. Under de senaste åren har den insamlade statistiken i Betalningsbalansen för finansiella derivat fått en ökad kvalitet. Tillförlitligheten i transaktioner i finansiella derivat mellan svenska banker och utlandet kan anses vara ganska god och tidserien för transaktioner i finansiella derivat mellan monetära finansinstitut och utlandet med betalningsbalansen som källa finns i Finansräkenskaperna från första kvartalet 1999. Transaktionerna i finansiella derivat är i samma storleksordning på både tillgångs- och skuldsidan, vilket gör att de ofta tar ut varandra när ett netto beräknas. Det finansiella sparandet påverkas inte nämnvärt men blir mer tillförlitligt.
FL8900 Övriga obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter
Enligt ENS 2010 ska skatter och sociala avgifter periodiseras. Detta innebär att de ska bokföras vid den tidpunkt de uppkommer istället för när de faktiskt betalas (kassamässigt).
Behov av periodiseringar uppstår t.ex. eftersom skatter deklareras året efter inkomståret och skatten sålunda fastställs i efterhand. Periodisering av skatter och sociala avgifter finns i Finansräkenskaperna från och med första kvartalet 2001.
motsektor
S128 Försäkringsbolag
En del av bolagen i sektor S128 Försäkringsbolag har flyttas till sektor S129 Pensionsinstitut från och med 2009.
S129 Pensionsinstut
En del av bolagen i sektor S128 Försäkringsbolag har flyttas till sektor S129 Pensionsinstitut från och med 2009.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-12-17
Kontakt
Nicolai Nystrand, SCB
+46 010-479 45 45
nicolai.nystrand@scb.se

Caroline Ahlstrand, SCB
+46 010-479 43 33
caroline.ahlstrand@scb.se

Enhet
Transaktioner:
mkr
Ställningsvärden:
mkr
Referenstid
Transaktioner:
Under kalenderåret
Ställningsvärden:
Vid kalenderårets slut
Datatyp
Transaktioner:
Flöde
Ställningsvärden:
Stock
Kalenderkorrigerad
Transaktioner:
Nej
Ställningsvärden:
Nej
Säsongsrensad
Transaktioner:
Nej
Ställningsvärden:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Finansinspektionen
Matris
FM0103AR