Statistikdatabasen
Utlandsställning. Tillgångar och skulder efter sektor och kontopost. Kvartal 2006K1 - 2020K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tillgångar/skulder Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

sektor Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

kontopost Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 58 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2016-05-02. Korrigeringen avser sektorfördelningen av aktier och fondandelar för svenska tillgångar i utlandet under kvartal 1 2015.
Skulder för sektor MFI klassificeras från och med kvartal 1 2015 som inlåning istället för lån från utlandet.
kontopost
1 direktinvesteringar
Många holdingbolag har från och med referensperioden kvartal 1 2015 klassats om från sektorgrupp icke-finansiella bolag till sektorgrupp övriga finansinstitut. Anledningen till flytten är krav som ställs från internationella förordningar. Då företag som rapporterar direktinvesteringsdata ofta är just holdingbolag får denna omklassning stor påverkan på sektorfördelade tillgångar och skulder inom delposten direktinvesteringar. Holdingbolag rapporterar dessutom ofta konsoliderade direktinvesteringsdata, d.v.s. rapporterade värden avser inte enbart det rapporterande holdingbolaget utan data avser även andra, ofta icke-finansiella bolag inom samma koncern. Omklassingen innebär alltså att tillgångar och skulder inom direktinvesteringar för sektor övriga finansinstitut visar nu visar högre värden jämfört med vad om skulle vara fallet ifall varje enskilt företag inom en koncern hade rapporterat till SCB.
1.2 lån
Koncernlån inom direktinvesteringar publiceras i utlandsställningen enligt riktningsprincipen, vilket avspeglar riktning och inflytande över investeringen.
1.2 lån
Lån för utgående direktinvesteringar redovisas netto dvs. fordringar minus skulder. Lån för ingående direktinvesteringar redovisas netto dvs. skulder minus fordringar. Även handelskrediter mellan företag i direktinvesteringsförhållande inkluderas.
2 portföljinvesteringar
Uppgift för tillgångar inom portföljnvesteringar utgörs av utfallet från portföljinvesteringsenkäten. För perioder då utfall inte finns har en skattning gjorts.
3 finansiella derivat
Detaljeringsgraden i finansiella derivat medger inte relevant valutafördelning. Finansiella derivat presenteras denominerat i SEK.
4.4 övrigt
Övrigt inom övriga investeringar inkluderar andelar i internationella organisationer samt liv- och kapitalförsäkringar och övriga andelar som inte ingår i andra delposter.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-09-07
Kontakt
Elisabet Göransson, SCB
+46 010-479 44 91
elisabet.goransson@scb.se

Anna Bengtsson, SCB
+46 010-479 45 75
anna.bengtsson@scb.se

Enhet
Tillgångar och skulder, miljarder kronor:
utlandsställning, miljarder kr
Referenstid
Tillgångar och skulder, miljarder kronor:
Kvartal
Datatyp
Tillgångar och skulder, miljarder kronor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Tillgångar och skulder, miljarder kronor:
Nej
Säsongsrensad
Tillgångar och skulder, miljarder kronor:
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
FM0001AV