Intäkter och kostnader i flerbostadshus (IKU), bostadsrättsföreningar, efter region, värdeår samt intäkts- och kostnadsslag. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) År 1999 - 2000
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

Totalt 5 Valda

Sök

organisationstillhörighet

Totalt 3 Valda

Sök

värdeår

Totalt 6 Valda

Sök

intäkts-/kostnadsslag Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Intäkter och kostnader i flerbostadshus (IKU), bostadsrättsföreningar
1) Årgångarna 1997-1999 ingår inte undersökningsåret 1999. 2) Totalyta = bostadsytan + lokalytan 3) Taxebundna kostnader omfattar fastighetsel, sophantering, sotning samt vatten och avlopp. 4) Inkomstskatten ingår inte som kostnadspost utan redovisas fristående. 5) Skattereduktion är inte avdragen från kostnaderna. 6) Summaposterna kan avvika från summering av delposter p.g.a. avrundningar. Summa kapitalkostnader avviker normalt någon krona från summa delposter då en mindre post Övriga kapitalkostnader också ingår där. 7) Uteblivna siffror betyder att antalet objekt i beräkningsunderlaget är 0-3 st
tabellinnehåll
Intäkter och kostnader i flerbostadshus (IKU), bostadsrättsföreningar
Undersökningen bygger på intervjuer i ett rikstäckande sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks med ett 68-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 68 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet. Detta intervall bildas av skattningen ± standardavvikelsen. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter. Anm.: Om Du inte tagit med standardavvikelsen i tabellen kan du gå tillbaks till sidan med instruktionen Välj en eller flera tabelluppgifter.
Standardavvikelse (IKU)
Se fotnot för resp. skattning

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2001-12-21
Kontakt
Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Åsa Törlén, SCB
+46 010-479 41 47
asa.torlen@scb.se

Enhet
Intäkter och kostnader i flerbostadshus (IKU), bostadsrättsföreningar:
kronor
Standardavvikelse (IKU):
kronor
Referenstid
Intäkter och kostnader i flerbostadshus (IKU), bostadsrättsföreningar:
Kalenderår
Standardavvikelse (IKU):
Kalenderår
Datatyp
Intäkter och kostnader i flerbostadshus (IKU), bostadsrättsföreningar:
Flöde
Standardavvikelse (IKU):
Flöde
Pristyp
Intäkter och kostnader i flerbostadshus (IKU), bostadsrättsföreningar:
Löpande Priser
Standardavvikelse (IKU):
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Intäkter och kostnader i flerbostadshus (IKU), bostadsrättsföreningar:
Nej
Standardavvikelse (IKU):
Nej
Säsongsrensad
Intäkter och kostnader i flerbostadshus (IKU), bostadsrättsföreningar:
Nej
Standardavvikelse (IKU):
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0301G1