Intäkter och kostnader för flerbostadshus (IKU), allmännyttiga bostadsföretag efter region, lägenhetsantal och intäkts-/kostnadsslag. (Urvalsundersökning, se fotnoter). År 2001 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

Totalt 6 Valda

Sök

lägenhetsantal

Totalt 6 Valda

Sök

intäkts-/kostnadsslag Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från och med år 2013 redovisas inte variablerna räntebidrag (mkr), räntebidrag i % av räntor och räntebidrag kr/kvm totalyta. Det beror på att de statliga räntebidragen till ny- och ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus har upphört helt efter en utfasning av bidragen från år 2007.
Det finns ingen statistik för år 2014 på grund av att undersökningen inte genomfördes.
Administrationskostnader. SABO (som från den egna undersökningen Ekonomiska statistik SABO-företagen efter databeredningen vidarebefordrar data till SCB) har från 2007 övergått till att mäta kostnader för administration med två mätvariabler, Fastighetsanknuten administration och Central administration, i stället för med en mätvariabel Administration. Den totala genomsnittliga administrationskostnaden år 2007 för kommunala bostadsföretag är avsevärt högre än året innan (83 kr/m2 totalyta mot 71 kr/m2 totalyta) vilket sannolikt huvudsakligen är en effekt av att data inom SABO inhämtats för två variabler.
Med allmännyttigt bostadsföretag avses i denna redovisning aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse som i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter med bostadslägenheter upplåtna med hyresrätt och som tidigare godkänts som allmännyttigt bostadsföretag.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-06-02
Kontakt
Åsa Törlén, SCB
+46 010-479 41 47
asa.torlen@scb.se

Johannes Johansson, SCB
+46 010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se

Enhet
Intäkter och kostnader:
kr/kvm
Referenstid
Intäkter och kostnader:
Kalenderår
Datatyp
Intäkter och kostnader:
Flöde
Pristyp
Intäkter och kostnader:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Intäkter och kostnader:
Nej
Säsongsrensad
Intäkter och kostnader:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0301FA