Antal lägenheter efter region, hustyp och bostadsarea. År 2013 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

hustyp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

bostadsarea

Totalt 20 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.
Skillnaden i bostadsbeståndet mellan två år utgörs inte enbart av nyproduktion av bostäder. Bostadsbeståndet är en registerprodukt som bygger på uppgifterna i lägenhetsregistret. Registret uppdateras av kommunerna som ansvarar för ajourhållningen med hjälp av information från landets fastighetsägare. Både nyproducerade och existerande lägenheter, vilka tidigare utgjort bortfall i registret, registreras löpande. Därutöver sker rättningar och kompletteringar av tidigare felaktiga uppgifter samt till följd av att det befintliga beståndet förändras, t.ex. genom ombyggnad och rivning. Dessutom förekommer en viss eftersläpning i registreringen av nybyggda lägenheter, framför allt senaste året.
hustyp
småhus
Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
flerbostadshus
Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
övriga hus
Övriga hus avser byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål men ändå innehåller vanliga bostadslägenheter, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Antal lägenheter:
antal
Kontakt
Rein Billström, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 47 97
Fax: +46
e-post: rein.billstrom@scb.se
Martin Verhage, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 47 78
Fax: +46
e-post: martin.verhage@scb.se
Senast uppdaterad
Antal lägenheter:
2018-04-19
Referenstid
Antal lägenheter:
31 december respektive år
Datatyp
Antal lägenheter:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal lägenheter:
Nej
Säsongsrensad
Antal lägenheter:
Nej
Skapad datum
2018-07-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
BO0104AE