Statistikdatabasen
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

år Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Antal fritidshus är beräknade utifrån Fastighetstaxeringsregistret (FTR) och tidpunkten avser den 1 januari respektive år. Fritidshus definieras som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Småhus på lantbruk (typkod 120), Småhusenhet, helårsbostad (typkod 220), Småhusenhet, fritidsbostad (typkod 221) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213). Fr.o.m. 2015 har definitionen av fritidshus ändrats något till följd av Skatteverkets förändring av typkoderna. Fritidshus definieras nu som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213). Fr.o.m. 2018 räknas även värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kronor (typkod 113) som fritidshus. Dessutom räknas nu alla värderingsenheter Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) som fritidshus. Bara fritidshus som ägs av fysiska personer (inklusive utländska personer utan svenskt personnummer) eller dödsbon ingår. För lantbruksenheter krävs också att lantbruket ej är aktivt samt att det finns en bostadsbyggnad på taxeringsenheten, vilket gäller både före och efter 2015. Fr.o.m. 2018 räknas endast de med lantbruksrelaterade näringslivskoder som aktiva lantbruk vilket innebär att färre lantbruksenheter utesluts. Ändringarna som gjorts fr.o.m. 2018 innebär att antalet fritidshus ökat med ca 24 000.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-05
Kontakt
Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Antal fritidshus:
antal
Referenstid
Antal fritidshus:
31 december respektive år
Datatyp
Antal fritidshus:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal fritidshus:
Nej
Säsongsrensad
Antal fritidshus:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0104AI