Antal lägenheter efter region, hustyp och upplåtelseform (inklusive specialbostäder). År 2013 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

hustyp

Totalt 4 Valda

Sök

upplåtelseform

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.
Skillnaden i bostadsbeståndet mellan två år utgörs inte enbart av nyproduktion av bostäder. Bostadsbeståndet är en registerprodukt som bygger på uppgifterna i lägenhetsregistret. Registret uppdateras av kommunerna som ansvarar för ajourhållningen med hjälp av information från landets fastighetsägare. Både nyproducerade och existerande lägenheter, vilka tidigare utgjort bortfall i registret, registreras löpande. Därutöver sker rättningar och kompletteringar av tidigare felaktiga uppgifter samt till följd av att det befintliga beståndet förändras, t.ex. genom ombyggnad och rivning. Dessutom förekommer en viss eftersläpning i registreringen av nybyggda lägenheter, framför allt senaste året.
upplåtelseform
Lägenheternas upplåtelseform utgår från ägarförhållandet och inte hur de boende förfogar över lägenheterna.
hustyp
småhus
Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
flerbostadshus
Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
övriga hus
Övriga hus avser byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål men ändå innehåller vanliga bostadslägenheter, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.
specialbostäder
Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.
upplåtelseform
hyresrätt
Småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs av andra ägare än fysiska personer, dödsbon, bostadsrättsföreningar eller bostadsföreningar. Flerbostadshus och övriga hus med hyresrätt avser lägenheter som inte är ägarlägenheter och som ägs av andra ägare än bostadsrättsföreningar eller bostadsföreningar.
bostadsrätt
Bostadsrätt avser lägenheter som ägs av bostadsrättsföreningar eller bostadsföreningar (en äldre boendeföreningsform som existerade innan bostadsrättslagen introducerades 1930).
äganderätt
Småhus med äganderätt avser lägenheter som ägs av fysiska personer eller dödsbon. Flerbostadshus och övriga hus med äganderätt avser ägarlägenheter.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Antal lägenheter:
antal
Kontakt
Rein Billström, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 47 97
Fax: +46
e-post: rein.billstrom@scb.se
Martin Verhage, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 47 78
Fax: +46
e-post: martin.verhage@scb.se
Senast uppdaterad
Antal lägenheter:
2018-04-19
Referenstid
Antal lägenheter:
31 december respektive år
Datatyp
Antal lägenheter:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal lägenheter:
Nej
Säsongsrensad
Antal lägenheter:
Nej
Skapad datum
2018-07-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
BO0104AH