Statistikdatabasen
Slutlig befolkningsstatistik per kvartal efter region och kön. År 2000 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

förändringar Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Händelser som inte kan härledas till en specifik månad under året redovisas under kvartal 1 och första halvåret. Det är i regel dödsfall som berörs.
Folkmängden per den 31 december avser den regionala indelningen 1 januari året efter. Folkmängden per den 31 mars, 30 juni och 30 september avser den regionala indelningen vid årets början (1 januari).

Uppgift om folkmängd redovisas cirka 5-6 veckor efter mättidpunkten och revideras inte i efterhand i denna tabell.
Befolkningsförändringar (födda, döda och flyttningar) redovisas enligt den regionala indelningen vid årets början.
Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott under året redovisas som en justeringspost, vilken avser födslar, dödsfall, in- och utflyttningar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari.
region
0186 Lidingö
Fr o m 2011-01-01 utökas Lidingö kommun med en del av Vaxholm kommun, detta innebär att 154 personer byter kommuntillhörighet. Observera att kommunsiffrorna inte är jämförbara med kommunsiffrorna bakåt i tiden.
0187 Vaxholm
Fr o m 2011-01-01 minskar Vaxholm kommun med en del till Lidingö kommun, detta innebär att 154 personer byter kommuntillhörighet. Observera att kommunsiffrorna inte är jämförbara med kommunsiffrorna bakåt i tiden.
03 Uppsala län
Från 2007-01-01 bytte Heby kommun länstillhörighet från Västmanlands län till Uppsala län. Det medför att folkökningen för de båda länen inkluderar Hebys byte av länstillhörighet då folkökningen baseras på folkmängderna enligt indelningarna 2006-01-01 och 2007-01-01. Antalet födda, döda osv för Heby ingår under 2006 i antalet födda, döda, osv för Västmanlands län då händelser baseras på indelningen 2006-01-01. Den del av länens folkökning som kan förklaras av Hebys länsbyte redovisas som en justeringspost.
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 ökade Uppsala län med Heby kommun. Det medför ett tidsseriebrott.
0330 Knivsta
Knivsta kommunbildades 2003-01-01 efter en delning av Uppsala kommun. Det medför att folkökningen för de båda kommuner inkluderar kommunbildandet då folkökningen baseras på befolkningsförändringen mellan 2002-01-01 och 2003-01-01. Antalet födda, döda osv för Knivsta ingår däremot i antalet födda, döda, osv för Uppsala kommun då händelser baseras på indelningen 2002-01-01.
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
0380 Uppsala
Knivsta kommunbildades 2003-01-01 efter en delning av Uppsala kommun. Det medför att folkökningen för de båda kommuner inkluderar kommunbildandet då folkökningen baseras på befolkningsförändringen mellan 2002-01-01 och 2003-01-01. Antalet födda, döda osv för Knivsta ingår däremot i antalet födda, döda, osv för Uppsala kommun då händelser baseras på indelningen 2002-01-01.
19 Västmanlands län
Från 2007-01-01 bytte Heby kommun länstillhörighet från Västmanlands län till Uppsala län. Det medför att folkökningen för de båda länen inkluderar Hebys byte av länstillhörighet då folkökningen baseras på folkmängderna enligt indelningarna 2006-01-01 och 2007-01-01. Antalet födda, döda osv för Heby ingår under 2006 i antalet födda, döda, osv för Västmanlands län då händelser baseras på indelningen 2006-01-01. Den del av länens folkökning som kan förklaras av Hebys länsbyte redovisas som en justeringspost.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
förändringar
folkmängd
Uppgift om folkmängd redovisas cirka 5-6 veckor efter mättidpunkten och revideras inte i efterhand i denna tabell.
folkökning
Uppgift om folkökning redovisas cirka 5-6 veckor efter mättidpunkten och revideras inte i efterhand i denna tabell. Statistiken är inte jämförbar med folkökningen som redovisas i databastabellen Slutlig Befolkningsstatistik efter kön. Månad. I den tabellen redovisas folkmängd och folkökning som har reviderats efter årets slut.
döda
Döda under året som inte går att koppla till en specifik månad redovisas som dödsfall under första kvartalet och första halvåret. Uppgiften redovisas i databastabellen Slutlig Befolkningsstatistik efter kön. Månad.
födelseöverskott
Födelseöverskottet är födda minus döda under perioden. Döda under året som inte går att koppla till en specifik månad redovisas som dödsfall under första kvartalet och första halvåret.
justeringspost
Justeringsposten är den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott under perioden. Där ingår födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under perioden, men som inträffat före periodens början.

Befolkningsförändringar mellan två perioder som sker till följd av indelningsändringar ingår i justeringsposten.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-20
Kontakt
Tomas Johansson, SCB
+46 010-479 64 26
tomas.johansson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Slutlig befolkningsstatistik antal personer:
antal
Referenstid
Slutlig befolkningsstatistik antal personer:
Kvartal
Datatyp
Slutlig befolkningsstatistik antal personer:
Stock
Kalenderkorrigerad
Slutlig befolkningsstatistik antal personer:
Nej
Säsongsrensad
Slutlig befolkningsstatistik antal personer:
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002Z9