Matchad förvärvsgrad (E3). Matchning mellan utbildning och yrke bland befolkningen 20-64 år efter region, utbildningsgrupp och kön resp. ålder. År 2015 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

region

Totalt 22 Valda

Sök

utbildning

Totalt 77 Valda

Sök

kön/ålder Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), Yrkesregistret (YREG) och Registret över befolkningens utbildning (UREG).
SCB har utarbetat bedömningar av vilka utbildnings- och yrkeskombinationer som helt, delvis eller inte anses stämma överens.
Statistiken visar antalet och andelen anställda som har ett yrke som helt matchar, delvis matchar eller inte matchar deras utbildning. Andelen anställda som har ett yrke som helt matchar deras utbildning relateras till det totala antalet personer i utbildningsgruppen (justerat antal). Måttet är benämnt "matchad förvärvsgrad" och kan jämföras med förvärvsgraden enligt RAMS (en justerad variant).
Tanken är att den matchade förvärvsgraden i högre utsträckning än den vanliga förvärvsgraden ska spegla i vilken mån det är utbildningarna som efterfrågas av arbetsgivarna, och inte enbart personerna som har dessa utbildningar. En hög vanlig förvärvsgrad och en samtidigt låg matchad förvärvsgrad, visar till exempel att de utbildade visserligen har fått jobb, men inte inom yrken som är kopplade till utbildningen. Detta skulle i sin tur exempelvis kunna vara en indikation på lägre efterfrågan på utbildningen i fråga.
Tabellen redovisar de 76 av 100 utbildningsgrupper som har en mer specifik ämnesinriktning och där personerna har tagit ut examen. Det innebär till exempel att högskoleförberedande gymnasiala utbildningar inte ingår, inte heller högskoleutbildningar där man tagit ett visst antal poäng men inte examen. Syftet är att spegla arbetsgivarnas efterfrågan på specifika utbildningar i så stor utsträckning som möjligt.
Statistiken visar nattbefolkningen, dvs. antalet folkbokförda i regionen.
Andelar redovisas endast för utbildningsgrupper som omfattar 100 eller fler personer (i nämnaren) för båda könen, respektive 50 eller fler personer för kvinnor och män.
Andelar redovisas inte heller då bortfallet avseende yrkesuppgiften är stort (över 30 procent). I och med införandet av den nya yrkesklassificeringen (SSYK2012) är bortfallet större i 2015 års uppdatering av matchningsindikatorerna. Av den anledningen är fler celler prickade år 2015. År 2016 är bortfallet lägre och fler värden kan redovisas. Det innebär också att antalet anställda som är helt, delvis och inte alls matchade ökar mellan år 2015 och 2016, samtidigt som antal utan tillräckliga uppgifter minskar.
För mer information, se rapporterna:
Regionala matchningsindikatorer - december 2014 (pdf)
Regionala matchningsindikatorer - fördjupad analys (pdf)
Tidsseriebrott fr.o.m. 2014 på grund av ny yrkesklassificering (SSYK 2012) och nya matchningsbedömningar. Matchad förvärvsgrad 2008-2013 kan därför inte jämföras med matchad förvärvsgrad från 2015 och framåt.
tabellinnehåll
Anställda, helt matchade, antal (A)
Anställda med en utbildning som helt stämmer överens med yrket de har. ”Helt” innebär att det både är stark överensstämmelse mellan utbildningens och yrkets ämnesinriktning, samt att utbildningsnivån är rätt för det aktuella yrket. Mer statistik över de olika typerna av matchning finns i tabell E4.
Anställda, delvis matchade, antal (B)
Anställda med en utbildning som delvis stämmer överens med yrket de har. ”Delvis” innebär att det är: a) stark överensstämmelse mellan utbildningens och yrkets ämnesinriktning, men att utbildningsnivån är högre eller lägre än vad yrket kräver, eller b) viss överensstämmelse mellan utbildningens och yrkets ämnesinriktning, oavsett utbildningsnivå. Mer statistik över de olika typerna av matchning finns i tabell E4.
Anställda, inte matchade, antal (C)
Anställda med en utbildning som inte alls stämmer överens med yrket de har. ”Inte alls” innebär att det inte finns någon uppenbar överensstämmelse mellan utbildningens och yrkets ämnesinriktning. Utbildningsnivån kan vara både för hög, för låg eller rätt för det aktuella yrket. Mer statistik över de olika typerna av matchning finns i tabell E4.
Anställda utan tillräckliga uppgifter, antal (D)
Anställda som antingen saknar eller har för osäkra yrkesuppgifter för att ingå i statistiken.
Totalt antal personer (justerat), antal (E)
Det totala antalet personer i utbildningsgruppen, minus egenföretagare, studerande och anställda utan tillräckliga yrkesuppgifter.
Förvärvsgrad (justerad), procent ((A+B+C)/E)
Helt, delvis och inte matchade anställda, dividerat med det totala antalet personer i utbildningsgruppen (justerat antal).
Matchad förvärvsgrad, procent (A/E)
Helt matchade anställda, dividerat med det totala antalet personer i utbildningsgruppen (justerat antal).

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Anställda, helt matchade, antal (A):
antal
Anställda, delvis matchade, antal (B):
antal
Anställda, inte matchade, antal (C):
antal
Anställda utan tillräckliga uppgifter, antal (D):
antal
Totalt antal personer (justerat), antal (E):
antal
Förvärvsgrad (justerad), procent ((A+B+C)/E):
procent
Matchad förvärvsgrad, procent (A/E):
procent
Skillnad förvärvsgrad och matchad förvärvsgrad, procentenheter:
procentenheter
Kontakt
Katja Olofsson, SCB
Telefon: +46 010-479 48 07
Fax: +46
e-post: katja.olofsson@scb.se
Oskar Nilsson, SCB
Telefon: +46 010-479 46 17
Fax: +46
e-post: oskar.nilsson@scb.se
Senast uppdaterad
Anställda, helt matchade, antal (A):
2018-06-29
Anställda, delvis matchade, antal (B):
2018-06-29
Anställda, inte matchade, antal (C):
2018-06-29
Anställda utan tillräckliga uppgifter, antal (D):
2018-06-29
Totalt antal personer (justerat), antal (E):
2018-06-29
Förvärvsgrad (justerad), procent ((A+B+C)/E):
2018-06-29
Matchad förvärvsgrad, procent (A/E):
2018-06-29
Skillnad förvärvsgrad och matchad förvärvsgrad, procentenheter:
2018-06-29
Referenstid
Anställda, helt matchade, antal (A):
31 december
Anställda, delvis matchade, antal (B):
31 december
Anställda, inte matchade, antal (C):
31 december
Anställda utan tillräckliga uppgifter, antal (D):
31 december
Totalt antal personer (justerat), antal (E):
31 december
Förvärvsgrad (justerad), procent ((A+B+C)/E):
31 december
Matchad förvärvsgrad, procent (A/E):
31 december
Skillnad förvärvsgrad och matchad förvärvsgrad, procentenheter:
31 december
Datatyp
Anställda, helt matchade, antal (A):
Stock
Anställda, delvis matchade, antal (B):
Stock
Anställda, inte matchade, antal (C):
Stock
Anställda utan tillräckliga uppgifter, antal (D):
Stock
Totalt antal personer (justerat), antal (E):
Stock
Förvärvsgrad (justerad), procent ((A+B+C)/E):
Stock
Matchad förvärvsgrad, procent (A/E):
Stock
Skillnad förvärvsgrad och matchad förvärvsgrad, procentenheter:
Stock
Kalenderkorrigerad
Anställda, helt matchade, antal (A):
Nej
Anställda, delvis matchade, antal (B):
Nej
Anställda, inte matchade, antal (C):
Nej
Anställda utan tillräckliga uppgifter, antal (D):
Nej
Totalt antal personer (justerat), antal (E):
Nej
Förvärvsgrad (justerad), procent ((A+B+C)/E):
Nej
Matchad förvärvsgrad, procent (A/E):
Nej
Skillnad förvärvsgrad och matchad förvärvsgrad, procentenheter:
Nej
Säsongsrensad
Anställda, helt matchade, antal (A):
Nej
Anställda, delvis matchade, antal (B):
Nej
Anställda, inte matchade, antal (C):
Nej
Anställda utan tillräckliga uppgifter, antal (D):
Nej
Totalt antal personer (justerat), antal (E):
Nej
Förvärvsgrad (justerad), procent ((A+B+C)/E):
Nej
Matchad förvärvsgrad, procent (A/E):
Nej
Skillnad förvärvsgrad och matchad förvärvsgrad, procentenheter:
Nej
Skapad datum
2019-04-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001PM