Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år efter ekonomisk indikator. Säsongrensade och utjämnade data. Månad 2013M01 - 2019M10
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 82 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

månad
2019M10
Små förändringar på arbetsmarknaden

Kompletterande information avseende AKU finns längre ned i statistiknyheten.

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 138 000 (±60 000) i oktober 2019, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 696 000 (±45 000) personer och antalet sysselsatta kvinnor var 2 443 000 (±46 000). Sysselsättningsgraden uppgick till 68,3 (±0,8) procent. Bland män var sysselsättningsgraden 70,4 (±1,2) procent och bland kvinnor uppgick den till 66,1 (±1,3) procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 142 000, vilket är en ökning jämfört med närliggande månader. Sysselsättningsgraden var 68,4 procent, också det en ökning jämfört med månaderna innan.

I oktober 2019 uppgick antalet anställda till 4 604 000 (±67 000) enligt icke säsongrensade data. Bland män var antalet anställda 2 304 000 (±52 000) och bland kvinnor var det 2 300 000 (±48 000). Antalet fast anställda uppgick till 3 876 000 (±65 000). Bland män var antalet fast anställda 1 982 000 (±51 000) och bland kvinnor uppgick det till 1 894 000 (±47 000).

Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 728 000 (±53 000) personer. Bland män var antalet tidsbegränsat anställda 322 000 (±36 000) och bland kvinnor var det 405 000 (±39 000).

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda och på en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i oktober 2019 till i genomsnitt 175,1 (±2,8) miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 154,1 miljoner timmar per vecka.

I oktober 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 330 000 (±32 000), icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,0 (±0,6) procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 155 000 (±23 000) och antalet arbetslösa män var 174 000 (±25 000). Arbetslöshetstalet uppgick till 6,0 (±0,9) procent bland kvinnor och till 6,1 (±0,8) procent bland män.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 102 000 (±21 000), vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 17,4 (±3,4) procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 66 000 (±17 000) heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I oktober 2019 uppgick antalet arbetslösa till 376 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,8 procent.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 125 000 personer, motsvarande ett arbetslöshetstal på 19,8 procent.

Kompletterande information avseende AKU

I samband med AKU oktober publicerar SCB reviderad statistik avseende Arbetskraftsundersökningarna (AKU) för perioden juli 2018–september 2019 där enbart halva urvalet används då brister i kvaliteten tidigare har identifierats. Statistiken för AKU oktober samt revideringarna baseras på den insamling som har gjorts av SCB:s datainsamlingsavdelning för att ge en så tillförlitlig beskrivning av arbetsmarknaden som möjligt. Att statistiken nu baseras på halva urvalet innebär däremot också att den blir mer osäker, särskilt på mer finfördelad nivå.

Osäkerhetstalen för nivåskattningarna blir större vilket betyder att intervallet som med 95 procents sannolikhet täcker, exempelvis, det verkliga antalet arbetslösa blir större.

Det medför också att jämförelser på ett års sikt påverkas. Med större osäkerhetstal krävs större skillnader mellan perioderna än tidigare för att det ska vara en säkerställd förändring.

Säsongrensade och utjämnade data påverkas också men inte i samma utsträckning som nivå- och förändringsskattningarna då serierna grundas på skattningar från flera tidpunkter.

Under ”Tabeller och diagram” finns jämförelsetabeller med de nya reviderade och de gamla tidsserierna.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-11-14
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
tusental/procent:
tusental/procent
Referenstid
tusental/procent:
Månad
Datatyp
tusental/procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
tusental/procent:
Ja
Säsongsrensad
tusental/procent:
Ja
Skapad datum
2019-11-14
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0401A!