Statistikdatabasen
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år efter ekonomisk indikator. Säsongrensade och utjämnade data. Månad 2013M01 - 2020M11
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 95 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

månad
2020M11
Fortsatt dämpad arbetsmarknad

Förändringen för antalet arbetslösa och arbetslöshetstalet mellan november 2019 och november 2020 kan vara underskattad. Det kan delvis bero på att arbetslösheten överskattades något i november 2019, samtidigt som den kan ha underskattats i november 2020. Bortfallets fördelning kan vara en orsak till den eventuella underskattningen av arbetslösheten denna månad.

I november 2020 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 483 000 (±53 000), icke säsongrensat. Antalet män i arbetskraften var 2 879 000 (±39 000) och antalet kvinnor var 2 604 000 (±40 000). Det relativa arbetskraftstalet var 72,7 (±0,7) procent. Bland kvinnor var det 70,3 (±1,1) procent och bland män 75,0 (±1,0) procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 523 000 (±30 000) personer i arbetskraften, en minskning med 84 000 jämfört med samma månad föregående år. Arbetskraftstalet för ungdomar minskade med 7,2 procentenheter till 45,3 (±2,6) procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 536 000. Arbetskraftstalet uppgick i november till 73,4 procent, vilket var på liknande nivå som i februari, då effekterna av covid-19 ännu inte var synliga på den svenska arbetsmarknaden. Både för antalet personer i arbetskraften och arbetskraftstalet noterades de lägsta nivåerna i mars.

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 062 000 (±54 000) i november 2020, icke säsongrensat. Det är en minskning med 78 000 personer jämfört med samma månad året innan. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 403 000 (±42 000) och antalet sysselsatta män var 2 659 000 (±41 000). Sysselsättningsgraden minskade med 1,2 procentenheter till 67,1 (±0,7) procent. Bland kvinnor var den 64,9 (±1,1) procent och bland män var den 69,3 (±1,1) procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år uppgick antalet sysselsatta till 419 000 (±29 000), en minskning med 79 000 personer, och sysselsättningsgraden uppgick till 36,3 (±2,5) procent, vilket motsvarar en minskning med 6,8 procentenheter. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 060 000. Det är en minskning med 94 000 personer, varav 55 000 ungdomar, jämfört med februari 2020, då effekterna av covid-19 ännu inte var synliga på den svenska arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden var 67,1 procent, en minskning med 1,3 procentenheter jämfört med februari 2020. Däremot visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i sysselsättningen sedan den lägsta noteringen i juni.

I november 2020 uppgick antalet anställda till 4 568 000 (±59 000) enligt icke säsongrensade data. Det är en minskning med 122 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnor var antalet anställda 2 273 000 (±43 000). Bland män var antalet anställda 2 295 000 (±45 000), vilket är en minskning med 70 000 personer. Antalet fast anställda uppgick till 3 893 000 (±58 000) och antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 675 000 (±46 000) personer. Antalet tidsbegränsat anställda minskade med 107 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Jämfört med februari 2020 visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet anställda med 82 000 varav 75 000 var tidsbegränsat anställda. I likhet med sysselsättningen syns en ökning av antalet anställda jämfört med juni, då den lägsta noteringen uppmättes.

Antalet arbetade timmar uppgick i november 2020 till i genomsnitt 168,3 (±2,4) miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 3,9 procent jämfört med motsvarande månad året innan. Inom branschen Hotell och restaurang minskade antalet arbetade timmar kalenderkorrigerat med 20,0 procent jämfört med november 2019. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 149,5 miljoner timmar per vecka. Jämfört med februari 2020 är det en minskning med 7,0 miljoner timmar i genomsnitt per vecka. Under 2020 uppmättes den lägsta noteringen av antalet arbetade timmar per vecka under april och antalet har sedan dess ökat med 9,9 miljoner timmar.

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick i november 2020 till 4 601 000 (±60 000), icke säsongrensat. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 2,6 procent jämfört med samma månad året innan. I AKU skattas antalet personer som varit frånvarade från sin huvudsyssla hela eller del av veckan efter huvudsakligt frånvaroskäl, i november 2020 uppgick de till 1 165 000 (±54 000) personer. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i november 2020 till 466 000 (±38 000), icke säsongrensat. Av dessa var 175 000 (±23 000) frånvarande på grund av sjukdom, medan antalet som var frånvarande hela veckan på grund av arbetsbrist var 29 000 (±10 000). Antalet personer som var frånvarande på grund av semester uppgick till 37 000 (±11 000). Bland personer som är frånvarande på grund av arbetsbrist eller permittering är det vanligt med frånvaro delar av veckan. Det totala antalet som var frånvarande under hela eller del av veckan på grund av permittering uppgick till 87 000 (±16 000). Antalet personer som angav arbetsbrist som huvudsakligt frånvaroskäl var 73 000 (±16 000). Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet personer i arbete till 4 272 000, vilket var en minskning med 114 000 jämfört med februari 2020. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick till 788 000. Under 2020 uppmättes den lägsta noteringen av antalet sysselsatta i arbete under april och har sedan dess ökat med 186 000 personer.

I november 2020 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 421 000 (±34 000), icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,7 (±0,6) procent, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med samma månad året innan. Antalet arbetslösa kvinnor var 201 000 (±26 000) och antalet arbetslösa män var 220 000 (±26 000). Bland kvinnor var arbetslöshetstalet 7,7 (±1,0) procent och bland män var det 7,6 (±0,9) procent. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15-24 år uppgick till 104 000 (±19 000) personer, vilket motsvarar en ungdomsarbetslöshet på 19,9 (±3,4) procent. För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet arbetslösa med 78 000 och på en ökning av andelen arbetslösa med 1,4 procentenheter jämfört med februari 2020. I november 2020 uppgick antalet arbetslösa till 476 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,6 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data noterades den högsta nivån av arbetslösheten under 2020 i juni. Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med februari 2020. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år ökade med 14 000 till 143 000 och arbetslöshetstalet ökade med 3,9 procentenheter till 24,4 procent.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-12-17
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
tusental/procent:
tusental/procent
Referenstid
tusental/procent:
Månad
Datatyp
tusental/procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
tusental/procent:
Ja
Säsongsrensad
tusental/procent:
Ja
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0401A!