Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år efter ekonomisk indikator. Säsongrensade och utjämnade data. Månad 2013M01 - 2020M02
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 86 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är samtliga skattningar behäftade med osäkerhet. I det fall en skattning är baserad på färre än 20 observationer på månadsbasis kan osäkerheten anses vara alltför hög och skattningen redovisas inte. I dessa fall ersätts värdet med två prickar [..].
månad
2020M02
Antalet arbetslösa ökade

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 077 000 (±56 000) i februari 2020, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män var 2 685 000 (±43 000) och antalet sysselsatta kvinnor var 2 392 000 (±45 000). Sysselsättningsgraden uppgick till 67,4 (±0,7) procent, bland män var den 70,0 (±1,1) procent och bland kvinnor 64,7 (±1,2) procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 152 000, vilket är en ökning jämfört med am0401 närliggande månader. Däremot uppvisade sysselsättningsgraden endast på en liten förändring och uppgick till 68,4 procent.

I februari 2020 uppgick antalet anställda till 4 610 000 (±63 000) enligt icke säsongrensade data. Bland män var antalet anställda 2 344 000 (±49 000) och bland kvinnor var 2 266 000 (±47 000) anställda. Antalet fast anställda uppgick till 3 894 000 (±61 000) varav 2 020 000 (±49 000) män och 1 874 000 (±46 000) kvinnor. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 716 000 (±51 000) personer. Bland män var 325 000 (±35 000) tidsbegränsat anställda och bland kvinnor var det 392 000 (±37 000). Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet fast och tidsbegränsat anställda.

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i februari 2020 till i genomsnitt 168,4 (±2,6) miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick i genomsnitt till 154,5 miljoner timmar per vecka.

I februari 2020 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 454 000 (±37 000), icke säsongrensat, vilket är en ökning med 57 000 personer. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 (±0,7) procent, vilket är en ökning med 0,9 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 218 000 (±28 000), en ökning med 40 000, och antalet arbetslösa män var 236 000 (±28 000). Arbetslöshetstalet var 8,3 (±1,0) procent bland kvinnor, en ökning med 1,4 procentenheter, och 8,1 (±0,9) procent bland män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 140 000 (±23 000) vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 22,7 (±3,5) procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 101 000 (±20 000) heltidsstuderande. För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I februari 2020 uppgick antalet arbetslösa till 399 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,2 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en liten förändring av antalet arbetslösa och på en ökning av andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 128 000 personer, motsvarande ett arbetslöshetstal på 20,3 procent.
Kompletterande information avseende AKU

Statistiken för AKU februari baseras på den insamling som har gjorts av SCB:s datainsamlingsavdelning för att ge en så tillförlitlig beskrivning av arbetsmarknaden som möjligt. Att SCB avbrutit samarbetet den externa leverantör som sedan maj 2018 ansvarat för datainsamlingen för halva AKU:s urval innebär dock att statistiken baseras på ett mindre urval och därför är mer osäker. Detta gäller allmänt, men kan bli extra märkbart för skattningar på mer finfördelad nivå.

Att osäkerhetstalen för nivåskattningarna blir större innebär att osäkerhetsintervallen blir större. Det medför också att jämförelser på ett års sikt påverkas. Med större osäkerhetstal krävs större skillnader mellan perioderna än tidigare för att det ska vara en statistiskt säkerställd förändring. Det bör påpekas att den större osäkerheten som beskrivs här inte avser större skevheter (bias) i skattningarna utan endast större osäkerhetsintervall.
Även säsongrensade och utjämnade data påverkas men i absoluta termer blir effekten mindre än för nivå- och förändringsskattningarna då serierna grundas på skattningar från flera tidpunkter.

Urvalet för undersökningen kommer att utökas under våren för att minska problematiken av ett mindre urval. Dessutom kommer SCB att arbeta med nya uppgifter från Skatteverket i syfte att förbättra skattningsförfarandet och därmed ytterligare minska osäkerheten i skattningarna.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-13
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
tusental/procent:
tusental/procent
Referenstid
tusental/procent:
Månad
Datatyp
tusental/procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
tusental/procent:
Ja
Säsongsrensad
tusental/procent:
Ja
Skapad datum
2020-04-04
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0401A!