Statistikdatabasen
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år efter ekonomisk indikator. Säsongrensade och utjämnade data. Månad 2013M01 - 2020M09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 93 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

månad
2020M09
Fortsatt stabilisering på arbetsmarknaden

I september 2020 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 489 000 (±53 000), icke säsongrensat. Antal män i arbetskraften var 2 900 000 (±38 000) och antal kvinnor var 2 590 000 (±41 000). Det relativa arbetskraftstalet var 72,8 procent (±0,7). Bland kvinnor var det 69,9 (±1,1) procent och bland män 75,6 (±1,0) procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 552 000 (±31 000) personer i arbetskraften, en minskning med 46 000 jämfört med samma månad föregående år. Det relativa arbetskraftstalet för ungdomar minskade med 3,9 procentenheter till 47,9 (±2,7) procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 533 000 och arbetskraftstalet uppgick till 73,4 procent. Varken antal eller andel i arbetskraften har visat på någon nedgång sedan den lägsta noteringen under mars 2020.

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 036 000 (±56 000) i september 2020, icke säsongrensat. Det är en minskning med 132 000 personer jämfört med samma månad året innan. Sysselsättningen minskade bland både kvinnor och män. Antalet sysselsatta kvinnor minskade med 61 000 till 2 386 000 (±43 000) och antalet sysselsatta män minskade med 71 000 till 2 651 000 (±42 000). Sysselsättningsgraden minskade med 1,9 procentenheter till 66,8 (±0,7) procent. Bland kvinnor minskade den med 1,8 procentenheter till 64,4 (±1,2) procent och bland män med 2,0 procentenheter till 69,1 (±1,1) procent. Antalet sysselsatta ungdomar i åldern 15-24 år uppgick till 433 000 (±30 000), en minskning med 60 000. Sysselsättningsgraden för ungdomar uppgick till 37,5 (±2,6) procent, en minskning med 5,2 procentenheter. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 026 000. Det är en minskning med 130 000 personer, varav 70 000 ungdomar, jämfört med februari 2020, då effekterna av covid-19 ännu inte var synliga på den svenska arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden var 66,7 procent, en minskning med 1,8 procentenheter jämfört med februari 2020. Däremot har varken sysselsättningen eller sysselsättningsgraden visat på någon fortsatt minskning sedan juni.

I september 2020 uppgick antalet anställda till 4 547 000 (±61 000) enligt icke säsongrensade data, en minskning med 101 000 personer jämfört med samma månad ett år tidigare. Antalet fast anställda uppgick till 3 870 000 (±59 000) och antalet tidsbegränsat anställda var 677 000 (±46 000) personer. Jämfört med februari 2020 visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet anställda med 126 000 varav 40 000 var fast anställda medan 86 000 var tidsbegränsat anställda. I likhet med sysselsättningen har det inte skett några nämnvärda förändringar av antalet anställda sedan juni.

Antalet arbetade timmar uppgick i september 2020 till i genomsnitt 165,0 (±2,5) miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 4,7 procent jämfört med motsvarande månad året innan. Störst var minskningen i branschen Hotell och restaurang, där antalet arbetade timmar kalenderkorrigerat minskade med 28,8 procent jämfört med september 2019. Inom Transport var minskningen 17,6 procent, inom Tillverkning o utvinning, energi och miljö 11,4 procent, och inom Byggverksamhet minskade antalet arbetade timmar med 10,6 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 147,1 miljoner timmar per vecka. Jämfört med februari 2020 är det en minskning med 8,8 miljoner timmar i genomsnitt per vecka. Däremot har minskningen planat ut de senaste månaderna då den lägsta noteringen under 2020 uppmättes i april.

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick i september 2020 till 4 560 000 (±62 000), icke säsongrensat. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 2,9 procent jämfört med samma månad året innan. I AKU skattas antalet personer som varit frånvarade från sin huvudsyssla hela eller del av veckan efter huvudsakligt frånvaroskäl, i september 2020 uppgick de till 1 225 000 (±55 000) personer. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i september 2020 till 485 000 (±38 000), icke säsongrensat. Av dessa var 134 000 (±20 000) frånvarande på grund av sjukdom, medan antalet som var frånvarande hela veckan på grund av arbetsbrist var 18 000 (±8 000). Antalet personer som var frånvarande på grund av semester uppgick till 114 000 (±19 000). Bland personer som är frånvarande på grund av arbetsbrist eller permittering är det vanligt med frånvaro delar av veckan. Det totala antalet som var frånvarande under hela eller del av veckan på grund av permittering uppgick till 113 000 (±19 000). Antalet personer som angav arbetsbrist som huvudsakligt frånvaroskäl var 50 000 (±13 000). Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet personer i arbete till 4 231 000, vilket var en minskning med 136 000 jämfört med februari 2020. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick till 795 000. Under 2020 uppmättes den lägsta noteringen av antalet sysselsatta i arbete under april och har sedan dess ökat med 126 000 personer.

I september 2020 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 453 000 (±36 000), icke säsongrensat, en ökning med 122 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,3 (±0,6) procent, en ökning med 2,3 procentenheter. Antalet arbetslösa män ökade med 79 000 till 249 000 (±28 000) och antalet arbetslösa kvinnor ökade med 43 000 till 204 000 (±26 000). Bland män ökade arbetslöshetstalet med 2,7 procentenheter till 8,6 procent (±0,9) och bland kvinnor med 1,7 procentenheter till 7,9 (±1,0) procent. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15-24 år uppgick till 119 000 (±20 000) personer, vilket motsvarar en ungdomsarbetslöshet på 21,6 (±3,4) procent. För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet arbetslösa med 111 000 och på en ökning av andelen arbetslösa med 2,0 procentenheter jämfört med februari 2020. I september 2020 uppgick antalet arbetslösa till 507 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,2 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med februari 2020. Antalet arbetslösa ungdomar ökade med 36 000 till 161 000 personer och arbetslöshetstalet ökade med 7,1 procentenheter till 27,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar dock att arbetslösheten varit oförändrad sedan juni 2020.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-10-15
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
tusental/procent:
tusental/procent
Referenstid
tusental/procent:
Månad
Datatyp
tusental/procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
tusental/procent:
Ja
Säsongsrensad
tusental/procent:
Ja
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0401A!