Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år efter ekonomisk indikator. Säsongrensade data. Månad 2013M01 - 2017M09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 57 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

månad
2017M09
Fortsatt ökning av sysselsättningen
I september 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 052 000 (±40 000), icke säsongrensat, vilket var en ökning med 136 000 jämfört med september 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 657 000 (±31 000) och antalet sysselsatta kvinnor till 2 395 000 (±30 000), en ökning med 89 000 respektive 47 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,1 (±0,5) procent vilket motsvarar en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med september 2016. Bland männen uppgick den till 70,5 (±0,8) procent, en ökning med 1,5 procentenheter, och bland kvinnorna till 65,6 (±0,8) procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick till 5 040 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,0 procent.
Antalet anställda i september 2017 uppgick till 4 549 000 (±44 000) enligt icke säsongrensade data. Det var en ökning med 139 000 personer jämfört med september 2016 varav 76 000 män och 64 000 kvinnor. Antalet fast anställda uppgick under samma period till 3 797 000 (±42 000). Det var en ökning med 99 000 varav 44 000 män och 55 000 kvinnor. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 752 000 (±35 000) personer. Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda men små förändringar i antalet tidsbegränsat anställda.
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i september 2017 i genomsnitt till 171,2 (±1,9) miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat var det ingen signifikant skillnad jämfört med september 2016. Säsongrensade och utjämnade data visar på en svag ökning av antalet arbetade timmar. I september 2017 uppgick antalet till i genomsnitt 152,1 miljoner per vecka.
I september 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 332 000 (±23 000), icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 (±0,4) procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 176 000 (±17 000) och antalet kvinnor till 156 000 (±17 000). Arbetslöshetstalet uppgick till 6,2 (±0,6) procent bland männen och 6,1 (±0,6) procent bland kvinnorna. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 95 000 (±14 000) arbetslösa varav 46 000 (±10 000) var heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 16,1 (±2,2) procent. För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av både antalet som andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I september 2017 uppgick antalet arbetslösa till 363 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,7 procent. Även för ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar för såväl antalet som andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 113 000 och arbetslöshetstalet var 18,0 procent.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
tusental/procent:
tusental/procent
Kontakt
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
tusental/procent:
2017-10-19
Referenstid
tusental/procent:
Månad
Datatyp
tusental/procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
tusental/procent:
Ja
Säsongsrensad
tusental/procent:
Ja
Skapad datum
2017-10-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
AM0401A$