Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år efter ekonomisk indikator. Säsongrensade data. Månad 2013M01 - 2019M05
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 77 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

månad
2019M05
Små förändringar av arbetslösheten
Under de senaste månaderna har bortfallet i undersökningen varit större än normalt. Jämfört med de föregående månadernas utfall visar siffrorna för maj 2019 bland annat på en avtagande sysselsättningsökning, speciellt för män. För att kunna avgöra om storleken på dessa förändringar är bestående krävs ytterligare mätningar. AKU är en urvalsundersökning som är förenad med osäkerhet, vilket vid enstaka tillfällen kan leda till stora avvikelser i skattningarna. Resultaten för AKU maj 2019 bör därför användas med viss försiktighet.
I maj 2019 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 095 000 (±40 000), icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 650 000 (±30 000), och antalet sysselsatta kvinnor var 2 445 000 (±32 000). Sysselsättningsgraden var 67,9 (±0,5) procent, vilket innebär en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland män var sysselsättningsgraden 69,4 (±0,8) procent och bland kvinnor uppgick den till 66,3 (±0,9) procent. För säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 155 000 vilket är en liten förändring jämfört med närliggande månader. Sysselsättningsgraden var 68,7 procent, vilket är en minskning.
I maj 2019 uppgick antalet anställda till 4 621 000 (±46 000), enligt icke säsongrensade data. Bland män var antalet anställda 2 306 000 (±35 000) och bland kvinnor var det 2 315 000 (±34 000). Antalet fast anställda uppgick till 3 893 000 (±45 000), av dessa var 1 997 000 (±35 000) män och 1 896 000 (±33 000) kvinnor. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 728 000 (±37 000) personer. Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda och en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i maj 2019 till i genomsnitt 169,9 (±1,8) miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 158,5 miljoner timmar per vecka.
I maj 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 373 000 (±26 000), icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,8 (±0,5) procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 167 000 (±18 000) och antalet arbetslösa män var 206 000 (±19 000). Arbetslöshetstalet uppgick till 6,4 (±0,7) procent bland kvinnor och till 7,2 (±0,7) procent bland män. För ungdomar i åldern 15–24 år var antalet arbetslösa 132 000 (±17 000), vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 22,3 (±2,6) procent. Det är en ökning med 3,9 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Av de arbetslösa ungdomarna var 79 000 (±13 000) heltidsstuderande. För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I maj 2019 uppgick antalet arbetslösa till 347 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,3 procent. För ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa. Antalet uppgick till 109 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 17,8 procent.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-06-19
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
tusental/procent:
tusental/procent
Referenstid
tusental/procent:
Månad
Datatyp
tusental/procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
tusental/procent:
Ja
Säsongsrensad
tusental/procent:
Ja
Skapad datum
2019-07-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0401A$