Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år efter ekonomisk indikator. Icke säsongrensade data. Månad 2013M01 - 2017M01
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 49 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

månad
2017M01
Antalet sysselsatta fortsatte öka

I januari 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 880 000 (±38 000), icke säsongrensat. Det var en ökning med 90 000 jämfört med januari 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 551 000 (±29 000) och antalet sysselsatta kvinnor till 2 330 000 (±30 000), en ökning med 44 000 respektive 46 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 66,2 (±0,5) procent, bland männen var den 68,1 (±0,8) procent och bland kvinnorna 64,2 (±0,8) procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. I januari 2017 uppgick antalet sysselsatta till 4 958 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,3 procent.

Antalet anställda i januari 2017 uppgick till 4 383 000 (±42 000) enligt icke säsongrensade data. Det var en ökning med 76 000 personer jämfört med januari 2016, varav 39 000 var kvinnor. Antalet fast anställda uppgick under samma period till 3 697 000 (±41 000). Jämfört med januari 2016 var det en ökning med 65 000, varav 40 000 var män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 687 000 (±33 000) personer. Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet fast anställda och antalet tidsbegränsat anställda.

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i januari 2017 i genomsnitt till 148,1 (±1,8) miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet var det ökning med 1,5 procent jämfört med januari 2016. Säsongrensade och utjämnade data visar endast på små förändringar av antalet arbetade timmar. I januari 2017 uppgick antalet till i genomsnitt 150,8 miljoner per vecka.

I januari 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 385 000 (±24 000), icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,3 (±0,4) procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 212 000 (±18 000) och antalet arbetslösa kvinnor till 172 000 (±17 000). Arbetslöshetstalet uppgick till 7,7 (±0,7) procent bland män och 6,9 (±0,7) procent bland kvinnor. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 110 000 (±14 000) arbetslösa, varav 71 000 (±12 000) var heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 18,6 (±2,3) procent. För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I januari 2017 uppgick antalet arbetslösa till 364 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,9 procent. Bland männen var arbetslösheten 7,2 procent och bland kvinnorna 6,5 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år fortsätter såväl antalet som andelen arbetslösa att minska. Antalet arbetslösa ungdomar var 115 000 och arbetslöshetstalet var 18,1 procent.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
tusental/procent:
tusental/procent
Kontakt
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
tusental/procent:
2017-02-16
Referenstid
tusental/procent:
Månad
Datatyp
tusental/procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
tusental/procent:
Nej
Säsongsrensad
tusental/procent:
Nej
Skapad datum
2017-02-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
AM0401N0