Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år efter ekonomisk indikator. Icke säsongrensade data. Månad 2013M01 - 2017M08
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

månad
2017M08
Antalet anställda fortsätter att öka

Förändringsskattningar mellan augusti 2016 och augusti 2017 kan vara något överskattade. Detta har effekt på jämförelser med augusti 2016 för exempelvis arbetskraften, sysselsättningen och anställda. Därför bör förändringsskattningarna användas med försiktighet. Tillförlitligheten i nivåskattningarna för augusti 2017 är normala.

I augusti 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 109 000 (±40 000), icke säsongrensat. Det var en ökning med 148 000 jämfört med augusti 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 681 000 (±30 000), en ökning med 79 000 och antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 428 000 (±31 000), en ökning med 69 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 69,0 (±0,5) procent, en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med augusti 2016. Bland männen ökade den med 1,2 procentenheter och uppgick till 71,2 (±0,8) procent och bland kvinnor ökade den med 1,3 procentenheter och uppgick till 66,6 (±0,8) procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta samt en ökning av sysselsättningsgraden jämfört med närliggande månader. I augusti 2017 uppgick antalet sysselsatta till 5 028 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,9 procent.
Antalet anställda i augusti 2017 uppgick till 4 620 000 (±44 000) enligt icke säsongrensade data, en ökning med 145 000 jämfört med augusti 2016. Antalet fast anställda uppgick under samma period till 3 796 000 (±43 000), en ökning med 117 000 jämfört med augusti 2016. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 824 000 (±36 000) personer. Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda medan antalet tidsbegränsat anställda minskar.

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i augusti 2017 i genomsnitt till 133,4 (±2,1) miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat är det en ökning med 2,9 procent jämfört med augusti 2016. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet arbetade timmar. I augusti 2017 uppgick antalet till i genomsnitt 152,2 miljoner per vecka.

I augusti 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 326 000 (±23 000), icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,0 (±0,4) procent, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med augusti 2016. Antalet arbetslösa män uppgick till 177 000 (±18 000), motsvarande ett arbetslöshetstal på 6,2 (±0,6) procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 149 000 (±16 000), vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 5,8 (±0,6) procent, en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 88 000 (±14 000) arbetslösa. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 13,1 (±1,9) procent.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar för såväl antalet arbetslösa som för arbetslöshetstalet jämfört med närliggande månader. I augusti 2017 uppgick antalet arbetslösa till 360 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,7 procent. Även för ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar för såväl antalet som andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 112 000 och arbetslöshetstalet var 17,9 procent.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
tusental/procent:
tusental/procent
Kontakt
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
tusental/procent:
2017-09-14
Referenstid
tusental/procent:
Månad
Datatyp
tusental/procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
tusental/procent:
Nej
Säsongsrensad
tusental/procent:
Nej
Skapad datum
2017-10-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
AM0401N0