Statistikdatabasen
Arbetslösa 15-74 år (AKU) efter arbetslöshetstidens längd, utbildningsnivå och kön. År 2005 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

arbetslöshetstid

Totalt 6 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 5 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

arbetslöshetstid
Avser pågående arbetslöshetsperioder
arbetslöshetstid
Avser pågående arbetslöshetsperioder
utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
tabellinnehåll
Arbetslösa, 1000-tal
Revidering 2015-01-20 och 2015-06-08
För perioden april 2005-januari 2006 baseras uppgifter om arbetslöshetstider delvis på imputerade värden (modellimputering) på grund av insamlingsproblem. Andelen imputerade värden är dock begränsade. Andelen var mellan en och fem procent under april-oktober 2005 samt mellan 17 och 25 procent under november 2005-januari 2006.
Felmarginal ±, 1000-tal
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
tabellinnehåll
Felmarginal ±, 1000-tal
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-23
Kontakt
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB
+46 010-479 50 00
aku@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Arbetslösa, 1000-tal:
1000-tal
Felmarginal ±, 1000-tal:
1000-tal
Datatyp
Arbetslösa, 1000-tal:
Medel
Felmarginal ±, 1000-tal:
Medel
Kalenderkorrigerad
Arbetslösa, 1000-tal:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal:
Nej
Säsongsrensad
Arbetslösa, 1000-tal:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0401VX