Statistikdatabasen
Anställda 16-64 år i riket efter yrke (3-siffrig SSYK 96), arbetsställets sektortillhörighet, ålder och kön. År 2001 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

yrke

Totalt 114 Valda

Sök

arbetsställets sektortillhörighet

Totalt 11 Valda

Sök

ålder

Totalt 9 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Som förvärvsarbetande räknas alla personer som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t ex på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Samma definition tillämpas inom den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).
OBS! Tabellen har reviderats 2006-03-27 för årgångarna 2001,2002 och 2003. Tidigare ingick ej individer som saknar arbetsställekommun. Detta fick till följd att antalen i respektive yrkesgrupp underskattades. För mer information kontakta oss gärna på gruppnummer 019 17 65 10 eller via mail yrkesregistret@scb.se.
Fr.o.m årgång 2004 har det gjorts några förändringar i bearbetningarna avseende sysselsättningsdata. En ny källa används för att identifiera företagare och en mindre justering av metoden för att klassificera anställda har gjorts. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams.
Jämförelser mellan enstaka år bör göras med försiktighet. Faktorer som försvårar sådana jämförelser är exempelvis tillkomst av för yrkesregistret nya källor, förändringar av samt förbättringar i källornas underliggande klassificeringar av yrke. Från 2008 härleds SSYK från en ny yrkesklassificering i kommuner och landsting, vilket har lett till vissa SSYK-förändringar.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-02-12
Kontakt
Susanne Gullberg Brännström, SCB
+46 010-479 66 61
susanne.gullbergbrannstrom@scb.se

Linn Eriksson, SCB
+46 010-479 61 34
linn.eriksson@scb.se

Enhet
Anställda 16-64 år:
antal
Datatyp
Anställda 16-64 år:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Anställda 16-64 år:
Nej
Säsongsrensad
Anställda 16-64 år:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0208Y3