Genomsnittlig månadslön, tjänstemän privat sektor (SLP) efter yrkesgrupp (SSYK), ålder och kön. År 2000 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

yrkesgrupp (SSYK)

Totalt 99 Valda

Sök

ålder

Totalt 10 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl
Statistiken baseras på en urvalsundersökning varför siffrorna är behäftade med viss osäkerhet. Jämförelser mellan olika år kan störas av strukturella förändringar och/eller rotation i urvalet.
Från och med 2008 års undersökning har klassificerats näringsgren enligt Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007). Tidigare har SNI 2002 använts. Övergången till SNI 2007 stör jämförelser med tidigare års statistikuppgifter, dels p.g.a. en förändrad struktur i urvalet, dels p.g.a. att redovisningsgrupperingen efter näringsgren förändrats.
yrkesgrupp (SSYK)
222 - Hälso- och sjukvårdsspecialister, Flera bolagiserade landstingsföretag ingår fr.o.m 2000 i privat sektor.
yrkesgrupp (SSYK)
222 - Hälso- och sjukvårdsspecialister, Flera bolagiserade landstingsföretag ingår fr.o.m 2000 i privat sektor.
yrkesgrupp (SSYK)
222 - Hälso- och sjukvårdsspecialister, Flera bolagiserade landstingsföretag ingår fr.o.m 2000 i privat sektor.
yrkesgrupp (SSYK)
222 - Hälso- och sjukvårdsspecialister, Flera bolagiserade landstingsföretag ingår fr.o.m 2000 i privat sektor.
yrkesgrupp (SSYK)
246 - Präster m.fl, Svenska kyrkan ingår fr.o.m 2000 i privat sektor.
yrkesgrupp (SSYK)
246 - Präster m.fl, Svenska kyrkan ingår fr.o.m 2000 i privat sektor.
yrkesgrupp (SSYK)
246 - Präster m.fl, Svenska kyrkan ingår fr.o.m 2000 i privat sektor.
yrkesgrupp (SSYK)
246 - Präster m.fl, Svenska kyrkan ingår fr.o.m 2000 i privat sektor.
yrkesgrupp (SSYK)
249 -Psykologer, socialsekreterare m.fl, Flera bolagiserade landstingsföretag och Svenska kyrkan ingår fr.o.m 2000 i privat sektor.
yrkesgrupp (SSYK)
249 -Psykologer, socialsekreterare m.fl, Flera bolagiserade landstingsföretag och Svenska kyrkan ingår fr.o.m 2000 i privat sektor.
yrkesgrupp (SSYK)
249 -Psykologer, socialsekreterare m.fl, Flera bolagiserade landstingsföretag och Svenska kyrkan ingår fr.o.m 2000 i privat sektor.
yrkesgrupp (SSYK)
249 -Psykologer, socialsekreterare m.fl, Flera bolagiserade landstingsföretag och Svenska kyrkan ingår fr.o.m 2000 i privat sektor.
yrkesgrupp (SSYK)
323 - Sjuksköterskor, Flera bolagiserade landstingsföretag ingår fr.o.m 2000 i privat sektor.
yrkesgrupp (SSYK)
323 - Sjuksköterskor, Flera bolagiserade landstingsföretag ingår fr.o.m 2000 i privat sektor.
yrkesgrupp (SSYK)
323 - Sjuksköterskor, Flera bolagiserade landstingsföretag ingår fr.o.m 2000 i privat sektor.
yrkesgrupp (SSYK)
323 - Sjuksköterskor, Flera bolagiserade landstingsföretag ingår fr.o.m 2000 i privat sektor.
yrkesgrupp (SSYK)
513 - Vård- och omsorgspersonal m.fl., Flera bolagiserade landstingsföretag ingår fr.o.m 2000 i privat sektor.
yrkesgrupp (SSYK)
513 - Vård- och omsorgspersonal m.fl., Flera bolagiserade landstingsföretag ingår fr.o.m 2000 i privat sektor.
yrkesgrupp (SSYK)
513 - Vård- och omsorgspersonal m.fl., Flera bolagiserade landstingsföretag ingår fr.o.m 2000 i privat sektor.
yrkesgrupp (SSYK)
513 - Vård- och omsorgspersonal m.fl., Flera bolagiserade landstingsföretag ingår fr.o.m 2000 i privat sektor.
yrkesgrupp (SSYK)
Kodas enligt SSYK - standard för svensk yrkesklassificering som bygger på den internationella standarden ISCO-88. SSYK bygger på två huvudgrupper, typ av arbete som utförs och de kvalifikationer som krävs. Det är de kvalifikationer som arbetet i fråga fodrar som har betydelse, inte de kvalifikationer som den arbetstagare besitter som utför arbetet. Mer information om yrkesgrupperingen finns på hemsidan www.scb.se/klassifikationer/yreg.asp - Vid jämförelser med tidigare år kan lönenivån för vissa grupper ha ändrats kraftigt. Detta gäller främst grupper där antalet personer är litet och/eller där det varit stor rotation bland utvalda företag mellan två år.
yrkesgrupp (SSYK)
Kodas enligt SSYK - standard för svensk yrkesklassificering som bygger på den internationella standarden ISCO-88. SSYK bygger på två huvudgrupper, typ av arbete som utförs och de kvalifikationer som krävs. Det är de kvalifikationer som arbetet i fråga fodrar som har betydelse, inte de kvalifikationer som den arbetstagare besitter som utför arbetet. Mer information om yrkesgrupperingen finns på hemsidan www.scb.se/klassifikationer/yreg.asp - Vid jämförelser med tidigare år kan lönenivån för vissa grupper ha ändrats kraftigt. Detta gäller främst grupper där antalet personer är litet och/eller där det varit stor rotation bland utvalda företag mellan två år.
yrkesgrupp (SSYK)
Kodas enligt SSYK - standard för svensk yrkesklassificering som bygger på den internationella standarden ISCO-88. SSYK bygger på två huvudgrupper, typ av arbete som utförs och de kvalifikationer som krävs. Det är de kvalifikationer som arbetet i fråga fodrar som har betydelse, inte de kvalifikationer som den arbetstagare besitter som utför arbetet. Mer information om yrkesgrupperingen finns på hemsidan www.scb.se/klassifikationer/yreg.asp - Vid jämförelser med tidigare år kan lönenivån för vissa grupper ha ändrats kraftigt. Detta gäller främst grupper där antalet personer är litet och/eller där det varit stor rotation bland utvalda företag mellan två år.
yrkesgrupp (SSYK)
Kodas enligt SSYK - standard för svensk yrkesklassificering som bygger på den internationella standarden ISCO-88. SSYK bygger på två huvudgrupper, typ av arbete som utförs och de kvalifikationer som krävs. Det är de kvalifikationer som arbetet i fråga fodrar som har betydelse, inte de kvalifikationer som den arbetstagare besitter som utför arbetet. Mer information om yrkesgrupperingen finns på hemsidan www.scb.se/klassifikationer/yreg.asp - Vid jämförelser med tidigare år kan lönenivån för vissa grupper ha ändrats kraftigt. Detta gäller främst grupper där antalet personer är litet och/eller där det varit stor rotation bland utvalda företag mellan två år.
år
2000
Mätperioden är huvudsakligen 1 september- 31 oktober 2000.
2001
Mätperioden är fr.o.m 2001 huvudsakligen september.
tabellinnehåll
Anställda, tjänstemän privat sektor (SLP)
Anställda avser de som ingår i löneundersökningen, uppgifterna är avrundade. Följande anställda ingår inte i populationen - Avlönade elever/praktikanter/lärlingar - Anställda i arbetsmarknadspolitiska åtgärder - Betingsanställda, arvodesanställda, projektanställda med okänd avtalad och arbetad tid. - Övriga personer med okänd avtalad och arbetad tid eller vars lön huvudsakligen baseras på företagets resultat. - Styrelsemedlemmar som ej i övrigt tjänstgör i organisationen/företaget - Cirkelledare/timanställda lärare med enstaka undervisningstimmar utspridda över terminen. - Ombordanställda/utlandsanställda.
Anställda, tjänstemän privat sektor (SLP)
Privat sektor definieras som privata och offentliga aktiebolag, ekonomiska föreningar/stiftelser, handelsbolag och kommanditbolag samt intresseorganisationer dessutom finansiella aktiebolag och institutioner. Hit räknas även hushållssektorns ideella organisationer. Anställda definieras som personal med marknadsmässig lönesättning i åldern 18-64 år som arbetat minst en timme under mätperioden. Som tjänstemän definieras anställda tillhörande SACO/ TCO avtalsområde samt vissa yrkesgrupper som går under medarbetaravtal.
Genomsnittlig månadslön (tid och prestationslön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor
Genomsnittlig månadslön (tid och prestationslön) avser överenskommen fast lön, fasta tillägg, ackordskompensation och rörlig lön. I rörlig lön ingår prestationslön och ackordslön, provision, bonus och dylikt. Övertidsersättning ingår ej. Uppgifterna är avrundade.
Genomsnittlig månadslön (lön för arbetad tid), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor
Lön för arbetad tid avser tid- och prestationslön samt ob-/skiftillägg och tillägg för risk,smuts,värme och dylikt. Övertidsersättning ingår ej. Uppgifterna är avrundade.
Genomsnittlig månadslön (totallön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor
Totallön avser lön för arbetad tid samt förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie arbetstid. Övertidsersättning ingår ej. Uppgifterna är avrundade.
2002
Yrkeskod 213 Rotation i urvalet stör jämförelse med föregående år.
2002
222 Rotation i urvalet stör jämförelse med föregående år.
2002
242 Rotation i urvalet stör jämförelse med föregående år.
2002
323 Rotation av individer mellan yrkesgrupper stör jämförelse med föregående år.
2002
522 Rotation i urvalet stör till viss del jämförelse med föregående år.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-05-21
Kontakt
Daniel Widegren, SCB
+46 010-479 64 04
daniel.widegren@scb.se

Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
linda.karbing@scb.se

Enhet
Anställda, tjänstemän privat sektor (SLP):
antal
Genomsnittlig månadslön (tid och prestationslön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
kronor
Genomsnittlig månadslön (lön för arbetad tid), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
kronor
Genomsnittlig månadslön (totallön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
kronor
Referenstid
Anställda, tjänstemän privat sektor (SLP):
År
Genomsnittlig månadslön (tid och prestationslön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
År
Genomsnittlig månadslön (lön för arbetad tid), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
År
Genomsnittlig månadslön (totallön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
År
Datatyp
Anställda, tjänstemän privat sektor (SLP):
Stock
Genomsnittlig månadslön (tid och prestationslön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Stock
Genomsnittlig månadslön (lön för arbetad tid), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Stock
Genomsnittlig månadslön (totallön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Anställda, tjänstemän privat sektor (SLP):
Nej
Genomsnittlig månadslön (tid och prestationslön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig månadslön (lön för arbetad tid), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig månadslön (totallön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Säsongsrensad
Anställda, tjänstemän privat sektor (SLP):
Nej
Genomsnittlig månadslön (tid och prestationslön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig månadslön (lön för arbetad tid), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig månadslön (totallön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Skapad datum
2019-12-07
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0103A6